Editorial Board
发布时间:2015年01月14日        点击数量:4860

Editor

Xue-ming Yang, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS), Dalian

 

Executive Associate Editor

Yi Luo, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei

Yang Cheng, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei

 

Associate Editor

Xin-he Bao, Dalian Institute of Chemical Physics,CAS, Dalian
Ko-pin Liu, Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei
Cheuk-Yiu Ng, University of California, Davis

 

Editorial Board

Wen-sheng Bian,Institute of Chemistry, CAS, Beijing
Da-jun Ding, Jilin University, Changchun
Wei-hai Fang,Beijing Normal University, Beijing
Ke-li Han, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian
Jing-hong Li, Tsinghua University
Beijing
Wei-min Liu, Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou
Yu-xiang Mo,Tsinghua University, Beijing
David Parker, Radboud University of Nijmegen, Nijmegen
Zhong-qun Tian, Xiamen University, Xiamen
Hong-fei Wang, Pacific Northwest National Laboratory, Richland
Lai-sheng Wang, Washington State University, Richland
Yu-xiang Weng, The Institute of Physics, CAS, Beijing
Alec M. Wodtke, University of California, Santa Barbara
Xu-dong Xiao, Hong Kong University of Science and Technology,  Hong Kong
Dai-qian Xie, Nanjing University, Nanjing
Yi-jing Yan, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
Jin-long Yang, USTC, Hefei
Shi-he Yang, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
Ming-sheng Zhan, Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS, Wuhan
Dong-hui Zhang, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian
Jian-ping Zhang, Renmin University of China, Beijing
Jing-song Zhang, University of California, Riverside
John Z. H. Zhang, New York University, New York
Dong-yuan Zhao, Fudan University, Shanghai
Ming-fei Zhou, Fudan University, Shanghai

Hai-lung Dai, Temple University, Philadelphia
Charles C. Han, Institute of Chemistry, CAS, Beijing
Guo-zhong He, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian
Jian-guo Hou, University of Science and Technology of China, Hefei
Long Jiang, Institute of Chemistry, CAS, Beijing
Yuan-sheng Jiang, Nanjing University, Nanjing
Can Li, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian
Jia-ming Li, Tsinghua University, Beijing
Daniel M. Neumark, University of California, Berkeley
Guo-he Sha, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian
You-qi Tang, Peking University, Beijing
En-ge Wang, Peking University, Beijing
Chi Wu, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Xin-tao Wu, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS, Fuzhou
Guang-xian Xu, Peking University, Beijing
Guo-zhen Yang, The Institute of Physics, CAS, Beijing
Wei-tao Yang, Duke University, Durham
Shu-qin Yu, University of Science and Technology of China, Hefei
Cun-hao Zhang, National Natural Science Foundation of China, Beijing
Lan-sun Zheng, Xiamen University, Xiamen
Qi-he Zhu, Institute of Chemistry, CAS, Beijing
Qing-shi Zhu, University of Science and Technology of China, Hefei