Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Editor

Xue-ming Yang, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS), Dalian

Executive Associate Editor

Yi Luo, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei

Yang Chen, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei

Associate Editor

Xin-he Bao, Dalian Institute of Chemical Physics,CAS, Dalian

Ko-pin Liu, Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei

Cheuk-Yiu Ng, University of California, Davis

Editorial Board

Wen-sheng Bian,Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Da-jun Ding, Jilin University, Changchun

Wei-hai Fang,Beijing Normal University, Beijing

Ke-li Han, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Jing-hong Li, Tsinghua University,Beijing

Wei-min Liu, Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou

Yu-xiang Mo,Tsinghua University, Beijing

David Parker, Radboud University of Nijmegen, Nijmegen

Zhong-qun Tian, Xiamen University, Xiamen

Hong-fei Wang, Pacific Northwest National Laboratory, Richland

Lai-sheng Wang, Washington State University, Richland

Yu-xiang Weng, The Institute of Physics, CAS, Beijing

Alec M. Wodtke, University of California, Santa Barbara

Xu-dong Xiao, Hong Kong University of Science and Technology,  Hong Kong

Dai-qian Xie, Nanjing University, Nanjing

Yi-jing Yan, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Jin-long Yang, USTC, Hefei

Shi-he Yang, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Ming-sheng Zhan, Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS, Wuhan

Dong-hui Zhang, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Jian-ping Zhang, Renmin University of China, Beijing

Jing-song Zhang, University of California, Riverside

John Z. H. Zhang, New York University, New York

Dong-yuan Zhao, Fudan University, Shanghai

Ming-fei Zhou, Fudan University, Shanghai

Hai-lung Dai, Temple University, Philadelphia

Charles C. Han, Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Guo-zhong He, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Jian-guo Hou, University of Science and Technology of China, Hefei

Long Jiang, Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Yuan-sheng Jiang, Nanjing University, Nanjing

Can Li, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Jia-ming Li, Tsinghua University, Beijing

Daniel M. Neumark, University of California, Berkeley

Guo-he Sha, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

You-qi Tang, Peking University, Beijing

En-ge Wang, Peking University, Beijing

Chi Wu, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Xin-tao Wu, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS, Fuzhou

Guang-xian Xu, Peking University, Beijing

Guo-zhen Yang, The Institute of Physics, CAS, Beijing

Wei-tao Yang, Duke University, Durham

Shu-qin Yu, University of Science and Technology of China, Hefei

Cun-hao Zhang, National Natural Science Foundation of China, Beijing

Lan-sun Zheng, Xiamen University, Xiamen

Qi-he Zhu, Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Qing-shi Zhu, University of Science and Technology of China, Hefei

  • Share:
Visited: