Volume 32,Issue 5,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Content

Content
  2019,32(5):i
  Abstract(262)  View PDF(168)   [HTML]

Article

Enhancing Fluorescence of Shallow Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond by Surface Coating with Titanium Oxide Layers
  Wen-long Zhang, Li-ren Lou, Wei Zhu and Guan-zhong Wang*
  2019,32(5):521-524
  Abstract(407)  View PDF   [HTML]
Photocatalytic Dissociation of CH3OH on ZnO(0001) Surface
  Peng-xiao Liang, Fei Xu, Zhen-xing Li, Zhi-wen Luan, Xing-an Wang*, Qing Guo* and Xue-ming Yang*
  2019,32(5):525-530
  Abstract(443)  View PDF(244)   [HTML]
Imaging the [1+1] Two-Photon Dissociation Dynamics of Br2+ in a Cold Ion Beam
  Hao Liang, Zheng-fang Zhou, Ze-feng Hua, Yun-xiao Zhao, Shao-wen Feng, Yang Chen* and Dong-feng Zhao*
  2019,32(5):531-535
  Abstract(327)  View PDF(223)   [HTML]
Absorption Spectrum of Neutral Krypton in the Near Infrared Region
  Ruo-yu Jiang, Jia Ye, Lun-hua Deng* and Hai-ling Wang*
  2019,32(5):536-542
  Abstract(352)  View PDF(186)   [HTML]
Resistance of Nanoclay Reinforced Epoxy Composites to Hyperthermal Atomic Oxygen Attack
  Hei-long Wang, Vanessa J. Murray, Min Qian, Donna J. Minton, Ai-yi Dong, Kin-tak Lau, Bo-han Wu, Li Che* and Timothy K. Minton*
  2019,32(5):543-552
  Abstract(335)  View PDF(217)   [HTML]
Raman Spectra of 1,2,4-Triazole-3-carboxylate Solution
  Xue-fei Chen, Wei Fan, Xiao-guo Zhou* and Shi-lin Liu
  2019,32(5):553-562
  Abstract(351)  View PDF(189)   [HTML]
First-Principles Study of Two Dimensional Transition Metal Phthalocyanine-Based Metal-Organic Frameworks in Kagome Lattice
  Hao-qi Chen, Huan Shan, Ai-di Zhao and Bin Li*
  2019,32(5):563-571
  Abstract(352)  View PDF(204)   [HTML]
Enhanced Catalytic Hydrogen Evolution Reaction in Phosphorene Nanosheet via Cobalt Intercalation
  Wen-liang Zhang, Kai Zhang and Xiao-jun Wu*
  2019,32(5):572-578
  Abstract(301)  View PDF(212)   [HTML]
Coherent Spin Transport Through a Six-Coordinate FeN6 Spin-Crossover Complex with Two Di erent Spin Con gurations
  Yue Gu, Jing Huang*, Yu-jie Hu and Qun-xiang Li*
  2019,32(5):579-585
  Abstract(376)  View PDF(207)   [HTML]
Computational Study on Thermodynamic Properties of Fischer-Tropsch Synthesis Process
  Hong-kun Zhu, Guo-liang Song* and Zhen-hua Li*
  2019,32(5):586-596
  Abstract(390)  View PDF(240)   [HTML]
Theoretical Study on Divergence Problems of Single Reference Perturbation Theories
  Jiang Yi, Zhong-fu Xie and Fei-wu Chen*
  2019,32(5):597-602
  Abstract(382)  View PDF(213)   [HTML]
Sensitive and Label-Free Detection of Protein Secondary Structure by Amide III Spectral Signals using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
  Kang-zhen Tian, Chang-chun Cao, Xin-ming Nie*, Wen Wang and Cai-qin Han*
  2019,32(5):603-610
  Abstract(417)  View PDF(188)   [HTML]
Surface Modification of (001) Facets Dominated TiO2 with Ozone for Adsorption and Photocatalytic Degradation of Gaseous Toluene
  Yue Yang, Zhi-yu Wang, Fan Zhang, Yi Fan, Jing-jing Dong, Song Sun, Chen Gao* and Jun Bao*
  2019,32(5):611-619
  Abstract(287)  View PDF(246)   [HTML]
Single-Atom Protecting Group for on-Surface Synthesis of Graphdiyne Nanowires
  Huan Shan, Ya-hui Mao and Ai-di Zhao*
  2019,32(5):620-624
  Abstract(4592)  View PDF   [HTML]
Fabrication of Ni Nanoclusters-Modified Brookite TiO2 Quasi Nanocubes and Its Photocatalytic Hydrogen Evolution Performance
  Peng Zeng, Jin-yan Liu, Jin-ming Wang and Tian-you Peng*
  2019,32(5):625-634
  Abstract(295)  View PDF(202)   [HTML]
Superhydrophobic Micro/Nanostructured Copper Mesh with Self-Cleaning Property for E ective Oil/Water Separation
  Tai-heng Zhang, Tao Yan, Guo-qing Zhao, Wenjihao Hu* and Fei-peng Jiao*
  2019,32(5):635-642
  Abstract(334)  View PDF(208)   [HTML]

Chinese abstract

Chinese Abstracts
  2019,32(5):ii-iii
  Abstract(275)  View PDF(149)   [HTML]