Volume 29,Issue 4,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Content

Content
  2016,29(4):0
  Abstract(338)  View PDF(167)   [HTML]

Article

A Reflectron Time-of-Flight Mass Spectrometer with a Nano-Electrospray Ionization Source for Study of Metal Cluster Compounds
  Xiao-hu Wu, Hua Xie, Zhi-ling Liu, Hai-feng Su, Shui-chao Lin and Zi-chao Tang
  2016,29(4):401-406
  Abstract(879)  View PDF(591)   [HTML]
Intermolecular Vibrational Energy Transfers in Melts and Solutions
  Yu-neng Shen, Bo Jiang, Chuan-qi Ge, Gang-hua Deng, Hai-long Chen, Xue-ming Yang, Kai-jun Yuan and Jun-rong Zheng
  2016,29(4):407-417
  Abstract(540)  View PDF(530)   [HTML]
Line-Pro le Analysis of Excitation Spectroscopy in the Even 3p5(2P1/2)nl'[K']J(l'=1,3) Autoionizing Resonances of Ar
  Chun-yan Li, Mei Zhou, Zhi-wei He, Jin-hong Zhang and Yang Chen
  2016,29(4):418-424
  Abstract(678)  View PDF(639)   [HTML]
Raman Studies on Species in Single and Mixed Solutions of Molybdate and Vanadate
  Jia-liang Zhang, Jun-tao Hu and Li-feng Zhang
  2016,29(4):425-429
  Abstract(931)  View PDF(765)   [HTML]
Theoretical Study on Mechanism and Kinetics of Reaction of O(3P) with Propane
  Fu-qiang Jing, Jian-wei Cao, Xiao-jun Liu, Yu-feng Hu, Hai-tao Ma and Wen-sheng Bian
  2016,29(4):430-436
  Abstract(766)  View PDF(567)   [HTML]
Interactions of Anionic and Neutral Serine with Pure and Metal-doped Graphene Studied by Density Functional Theory
  Qun Wang, Meng-hao Wang, Ke-feng Wang, Yong-chi Zhao, Wei-li Wang and Li-ping Zhang
  2016,29(4):437-444
  Abstract(925)  View PDF(619)   [HTML]
Electronic Structures and Thermoelectric Properties of Two-Dimensional MoS2/MoSe2 Heterostructures
  Tian-min Wu, Rui-xue Xu, Xiao Zheng and Wei Zhuang
  2016,29(4):445-452
  Abstract(988)  View PDF(816)   [HTML]
Assessment of Contemporary Theoretical Methods for Bond Dissociation Enthalpies
  Lu Li, Hong-jun Fan and Hao-quan Hu
  2016,29(4):453-461
  Abstract(764)  View PDF(587)   [HTML]
First-Principles Study of Magnetism in Transition Metal Doped Na0.5Bi0.5TiO3 System
  Lin Ju, Tong-shuai Xu, Yong-jia Zhang and Li Sun
  2016,29(4):462-466
  Abstract(1603)  View PDF(786)   [HTML]
Effects of Activation Atmospheres on Structure and Activity of Mo-based Catalyst for Synthesis of Higher Alcohols
  Ji-long Zhou, Wei Xie, Song Sun, Li-li Ji, Li-rong Zheng, Chen Gao and Jun Bao
  2016,29(4):467-473
  Abstract(578)  View PDF(533)   [HTML]
Depolymerization of Organosolv Lignin over Silica-alumina Catalysts
  Qing-yun Wu, Long-long Ma, Jin-xing Long, Ri-yang Shu, Qi Zhang, Tie-jun Wang and Ying Xu
  2016,29(4):474-480
  Abstract(662)  View PDF(849)   [HTML]
Catalytic Transformation of Oxygenated Organic Compounds into Pure Hydrogen
  He Xue, Jun-xu Liu, Tong-yan Xia and Quan-xin Li
  2016,29(4):481-488
  Abstract(613)  View PDF(523)   [HTML]
Multiple Plasmonic Resonances and Cascade Effect in Asymmetrical Ag Nanowire Homotrimer
  Yue Li, GuangTao Fei, Shao-hui Xu, Guo-liang Shang, Hao-miao Ouyang and Li-de Zhang
  2016,29(4):489-496
  Abstract(563)  View PDF(538)   [HTML]
Solvatochromic Parameters and Preferential Solvation Behavior for Binary Mixtures of 1,3-Dialkylimidazolium Ionic Liquids with Water
  Shan Ding, Li-gang Wei, Kun-lan Li and Ying-chong Ma
  2016,29(4):497-507
  Abstract(685)  View PDF(722)   [HTML]
Construction and Evaluation of Merged Pharmacophore Based on Peroxisome Proliferator Receptor-Alpha Agonists
  Lian-sheng Qiao, Yu-su He, Xiao-qian Huo, Lu-di Jiang, Yan-kun Chen, Xi Chen, Yan-ling Zhang and Gong-yu Li
  2016,29(4):508-516
  Abstract(896)  View PDF(568)   [HTML]
Electricity Storage With High Roundtrip Effciency in a Reversible Solid Oxide Cell Stack
  Li-zhen Gan and Kui Xie
  2016,29(4):517-522
  Abstract(566)  View PDF(450)   [HTML]

Chinese abstract

Chinese Abstracts
  2016,29(4):Ⅰ-Ⅱ
  Abstract(1290)  View PDF(156)   [HTML]