Volume 24,Issue 5,2011 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Issue

Advancing Hierarchical Equations of Motion for E±cient Evaluation of Coherent Two-dimensional Spectroscopy
  Jian Xu,Rui-xue Xu,Darius Abramavicius,Hou-dao Zhang and Yi-jing Yan
  2011,24(5):497-506
  Abstract(2344)  View PDF(1829)   [HTML]
High Resolution Crossed Molecular Beams Study on the F+HD→HF+D Reaction at Collision Energy of 5.43?18.73 kJ/mol
  Wen-rui Dong,Chun-lei Xiao,Tao Wang,Dong-xu Dai,Xiu-yan Wang and Xue-ming Yang*
  2011,24(5):507-514
  Abstract(1922)  View PDF(1695)   [HTML]
Heterogeneous Uptake of Hydrogen Peroxide on Mineral Oxides
  Wei-gang Wang,Mao-fa Ge* and Qiao Sun
  2011,24(5):515-520
  Abstract(1984)  View PDF(1757)   [HTML]
High Resolution Crossed Molecular Beams Study on the F+HD→DF+H Reaction at Collision Energy of 8.19-18.98 kJ/mol
  Wen-rui Dong,Chun-lei Xiao,Tao Wang,Dong-xu Dai,Xiu-yan Wang and Xue-ming Yang*
  2011,24(5):521-528
  Abstract(2237)  View PDF(1568)   [HTML]
Temperature-Dependence of the Amide-I Frequency Map for Peptides and Proteins
  Chen Han and Jian-ping Wang*
  2011,24(5):529-537
  Abstract(2570)  View PDF(1542)   [HTML]
Theoretical Investigation on Triplet Excitation Energy Transfer in Fluorene Dimer
  Yu-bing Si,Xin-xin Zhong,Wei-wei Zhang and Yi Zhao*
  2011,24(5):538-546
  Abstract(1908)  View PDF(1521)   [HTML]
Quantum Mechanics Rate Constant for the N+ND Reaction
  Ai-jie Zhang and Guo-zhong He*
  2011,24(5):547-550
  Abstract(1556)  View PDF(1439)   [HTML]
Ultrafast Dynamics Through Conical Intersections in 2,6-dimethylpyridine Studied with Time-resolved Photoelectron Imaging
  Xue-jun Qiu,Rong-shu Zhu,Yan-qi Xu,Abulimiti Bumaliya,Song Zhang and Bing Zhang
  2011,24(5):551-556
  Abstract(2156)  View PDF(1661)   [HTML]
Photoelectron Imaging of AgOCH3- and Ag-(CH3OH)x (x=1, 2)
  Chao-xian Chi,Hua Xie,Ran Cong,Zi-chao Tang* and Ming-fei Zhou*
  2011,24(5):557-562
  Abstract(1747)  View PDF(1737)   [HTML]
Photophysical Property of Photoactive Molecules with Multibranched Push-Pull Structures
  Ying-ying Wang,Xiao-nan Ma,Silvije Vdovi?,Lin-yin Yan,Xue-fei Wang,Qian-jin Guo and An-dong Xia*
  2011,24(5):563-571
  Abstract(1996)  View PDF(1573)   [HTML]
Photodissociation and Density Functional Calculations of Small VmOn+ Clusters
  Ren-zhong Li,Hong-guang Xu,Guo-jin Cao,Yu-chao Zhao and Wei-jun Zheng*
  2011,24(5):572-579
  Abstract(2001)  View PDF(1479)   [HTML]
Photochemical Hydrogen Abstraction and Electron Transfer Reactions of Tetrachlorobenzoquinone with Pyrimidine Nucleobases
  Kun-hui Liu,Li-dan Wu,Xiao-ran Zou,Wen Yang,Qian Du and Hong-mei Su*
  2011,24(5):580-585
  Abstract(2134)  View PDF(1558)   [HTML]
Classification of VxOyq Clusters by △=2y+q-5x
  Yan-ping Ma,Yan-xia Zhao,Zi-yu Li,Xun-lei Ding* and Sheng-gui He*
  2011,24(5):586-596
  Abstract(2190)  View PDF(1338)   [HTML]
Protein Conformational Change Based on a Two-dimensional Generalized Langevin Equation
  Ying-xi Wang,Shuang-mu Linguang,Nan-rong Zhao* and Yi-jing Yan
  2011,24(5):597-603
  Abstract(2336)  View PDF(1608)   [HTML]
Electron Affinities of the Early Lanthanide Monoxide Molecules
  Chao-xian Chi,Hua Xie,Ran Cong,Zi-chao Tang* and Ming-fei Zhou*
  2011,24(5):604-610
  Abstract(2529)  View PDF(1441)   [HTML]
High-resolution Infrared Spectroscopy of 15N216O in 1650-3450 cm-1
  Jun-he Du,An-wen Liu*,V. I. Perevalov,S. A. Tashkun and Shui-ming Hu
  2011,24(5):611-619
  Abstract(2064)  View PDF(1565)   [HTML]
Simulated Annealing Study on Structures and Energetics of CO2 in Argon Clusters
  Le-cheng Wang and Dai-qian Xie*
  2011,24(5):620-624
  Abstract(1932)  View PDF(1751)   [HTML]
Theoretical Study on Raman Spectra of Aqueous Peroxynitric Acid
  Wen-mei Wei,Ren-hui Zheng*,Yuan-yuan Jing,Ya-ting Liu,Jun-cheng Hu,Yong Ye and Qiang Shi*
  2011,24(5):625-630
  Abstract(1612)  View PDF(1534)   [HTML]
Time-sliced Velocity Map Imaging Study on Photodissociation of Neopentyl Bromide and Tert-pentyl Bromide at 234 nm
  Rui Mao,Qun Zhang*,Jian-zheng Zang,Zhi-guo Zhang,Chao He,Cheng-bing Qin and Yang Chen*
  2011,24(5):631-634
  Abstract(2402)  View PDF(1802)   [HTML]

Content

Content
  2011,24(5):0
  Abstract(1363)  View PDF(1335)   [HTML]