Volume 23,Issue 3,2010 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

Content
  2010,23(3):1
  Abstract(1584)  View PDF(132)   [HTML]
B-X and C-X Band Systems of CuCl Revisited: Laser-induced Fluorescence Study in 465−490 nm
  Li Wang,Jun-feng Zhen,,Qun Zhang* and Yang Chen*
  2010,23(3):249-251
  Abstract(2158)  View PDF(159)   [HTML]
Neutral Dissociation of Superexcited Nitric Oxide Induced by Intense Laser Fields
  Kai Liu,Di Song,Ali Azarm,See-Leang Chin and Fan-ao Kong*
  2010,23(3):252-254
  Abstract(1749)  View PDF(105)   [HTML]
A Surface Femtosecond Two-Photon Photoemission Spectrometer for Excited Electron Dynamics and Time-Dependent Photochemical Kinetics
  Ze-feng Ren,Chuan-yao Zhou,Zhi-bo Ma,Chun-lei Xiao,Xin-chun Mao,Dong-xu Dai,Jerry LaRue,Russell Cooper,Alec M. Wodtke and Xue-ming Yang
  2010,23(3):255-261
  Abstract(3294)  View PDF(168)   [HTML]
The laser-induced fluorescence spectrum of CoS between 15 200 and 19 000 cm-1
  Jun-feng Zhen,Li Wang,Cheng-bing Qin,Qun Zhang and Yang Chen
  2010,23(3):262-268
  Abstract(1912)  View PDF(103)   [HTML]
Influence Factors on Particle Growth for On-line Aerosol Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-flight Mass Spectrometry
  Wei-wei Xia*,Ru-fang Ti,Zi-liang Zhang,Hai-yang Zheng and Li Fang
  2010,23(3):269-273
  Abstract(1839)  View PDF(117)   [HTML]
Dissipative Particle Dynamics Simulation of Microscopic Properties in Diblock Copolymer Films
  Yi Xu,Xiao-yu Song*,Zhang Zhang,Yong Wang,Jie Chen and Xian Zhu
  2010,23(3):274-280
  Abstract(1701)  View PDF(114)   [HTML]
Theoretical Study of Interaction Between S2 and SiHx (x=1, 2, 3) in Porous Silicon
  Zuo Li,Xin-lu Cheng*,Jiang Wang and Hai-hua Chen
  2010,23(3):281-286
  Abstract(1707)  View PDF(111)   [HTML]
Theoretical Study on Mechanism of Cycloadditional Reaction Between Dichloro-Germylidene and Formaldehyde
  Xiu-hui Lu*,Yong-qing Li,Yue-hua Xu,Jun-feng Han and Le-yi Shi
  2010,23(3):287-292
  Abstract(1622)  View PDF(96)   [HTML]
Effect of Pressure on Electronic Structures and Optical Properties of Rocksalt InN
  Ming-yao Xu,Ming Xu*,Man-yi Duan and Qing-ping Hu
  2010,23(3):293-296
  Abstract(1864)  View PDF(107)   [HTML]
Time-Dependent Stokes Shift from Solvent Dielectric Relaxation
  Jing Xu,Quan-de Wang,Quan Zhu,Ke-xiang Fu,Fu-cheng He and Xiang-yuan Li*
  2010,23(3):297-302
  Abstract(1918)  View PDF(98)   [HTML]
Theoretical Study on Destruction Mechanism of 2,3,7,8-TCDD by O3 and NO3
  Zhi-hua Wang,Zheng-cheng Wen*,Jiang-rong Xu,Jiang-rong Xu and Ke-fa Cen
  2010,23(3):303-309
  Abstract(1998)  View PDF(93)   [HTML]
Theoretical Studies of O(1D)+HD (v=0, j=0, 1, 2, 3)→OD(H)+H(D) Reaction
  Ya-min Li*,Zhi-min Xie and Qiong Dang
  2010,23(3):310-312
  Abstract(2316)  View PDF(125)   [HTML]
Effect of Interaction upon Translocation of Confined Polymer Chain Through Nanopore
  Yao Wang,Yong-jun Xie,Hai-yang Yang* and Xing-yuan Zhang*
  2010,23(3):313-316
  Abstract(1986)  View PDF(108)   [HTML]
Vapor-Liquid Equilibrium Data of Carbon Dioxide+Methyl Propionate and Carbon Dioxide+Propyl Propionate Systems
  Wei Xu*,Chuan-xin Xie,Hong-ling Li and Yi-ling Tian
  2010,23(3):317-324
  Abstract(1886)  View PDF(108)   [HTML]
Saturation Magnetization and Law of Approach to Saturation for Self-formed Ionic Ferrofluids Based on MnFe2O2 Nanoparticles
  Yue-qiang Lin,Jian Li*,Xiao-dong Liu,Ting-zhen Zhang,Bang-cai Wen,Qing-mei Zhang and Hua Miao
  2010,23(3):325-330
  Abstract(2343)  View PDF(98)   [HTML]
Methanol Tolerant Non-noble Metal Co-C-N Catalyst for Oxygen Reduction Reaction Using Urea as Nitrogen Source
  Yu-jun Si*,Chang-guo Chen*,Wei Yin and Hui Cai
  2010,23(3):331-334
  Abstract(1790)  View PDF(126)   [HTML]
Structural Characterization and Thermal Properties of 1-Amino-1-ethylamino-2,2-dinitroethylene
  Kang-zhen Xu*,Feng-qi Zhao*,Feng Wang,Han Wang,Jin-an Luo and Jin-an Luo
  2010,23(3):335-341
  Abstract(2278)  View PDF(112)   [HTML]
Shear Thickening Fluids Based on Additives with Different Concentrations and Molecular Chain Lengths
  Yu-lei Xu,Xing-long Gong*,Chao Peng,Ying-qiang Sun,Wan-quan Jiang and Zhong Zhang
  2010,23(3):342-346
  Abstract(2944)  View PDF(107)   [HTML]
Preparation and Characterization of Nanostructured Ni-TiN Composite Films
  Jie Wang,Chao Cai,Shi-liang Ma,Fa-he Cao,Zhao Zhang* and Jian-qing Zhang
  2010,23(3):347-350
  Abstract(1937)  View PDF(130)   [HTML]
Synthesis of Biomorphic ZrO2-CeO2 Nanostructures by Silkworm Silk Template
  Zong-jian Zhang,Jia Li*,Fu-sheng Sun,Dickon H. L. Ng and Fung Luen Kwong
  2010,23(3):351-354
  Abstract(1574)  View PDF(100)   [HTML]
Microwave Assisted Synthesis of a New Triplet Iridium(III) Pyrazine Complex
  Qiu-hua Wu,Chuan-hong Wang,Xi-ming Song and Guo-lin Zhang*
  2010,23(3):355-357
  Abstract(2014)  View PDF(110)   [HTML]
Synthesis and Characterization of TiO2 Doped ZnO Microtubes
  Yan Li*
  2010,23(3):358-362
  Abstract(1680)  View PDF(146)   [HTML]
Metal Precursor Influence on Performance of CuIn1-xGaxSe2 Films
  Man Wang,Zhong-wei Zhang,Guo-shun Jiang and Chang-fei Zhu*
  2010,23(3):363-367
  Abstract(1926)  View PDF(133)   [HTML]
Orientation in Nematic Liquid Crystals Doped with Orange Dyes and Effect of Carbon Nanoparticles
  Ahmet Alicilar*,Fatih Akkurt and Nihan Kaya
  2010,23(3):368-372
  Abstract(1654)  View PDF(111)   [HTML]
Chinese Abstracts
  2010,23(3):373
  Abstract(1163)  View PDF(134)   [HTML]