Volume 22,Issue 4,2009 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

本期目录

Chineseabstract
  2009,22(4):447
  Abstract(1176)  View PDF(1513)   [HTML]

Letter

Content
  2009,22(4):1-0
  Abstract(1111)  View PDF(1217)   [HTML]

Article

Synchrotron-Radiation Photoemission Study of Growth and Stability of Au Clusters on Rutile TiO2(110)-1×1
  Xin Yu,Ling-shun Xu,Wen-hua Zhang,Zhi-quan Jiang,Jun-fa Zhu and Wei-xin Huang*
  2009,22(4):339-345
  Abstract(1816)  View PDF(1396)   [HTML]
Resonance Raman Study of Aggregated Meso-tetra(4-pyridinium) porphyrin Diacid
  Zun-yun Li,Tong-tong Lu,Tian-jing He,Fan-chen Liu and Dong-ming Chen*
  2009,22(4):346-352
  Abstract(1655)  View PDF(1536)   [HTML]
Raman Spectroscopy of Nitrogen Clathrate Hydrates
  Chang-ling Liu*,Hai-long Lu and Yu-guang Ye
  2009,22(4):353-358
  Abstract(2125)  View PDF(1851)   [HTML]
Fluctuation Resonance of Feed Forward Loops in Gene Regulatory Networks
  Yi Dong,Zhong-huai Hou* and Hou-wen Xin
  2009,22(4):359-365
  Abstract(1544)  View PDF(1319)   [HTML]
Effect of Excited-state Substituent Constant on the UV Spectra of 1,4-disubstituted Benzenes
  Guan-fan Chen and Chen-zhong Cao*
  2009,22(4):366-370
  Abstract(1602)  View PDF(1533)   [HTML]
Density Functional Study on Relative Energies, Structures, and Bonding of Low-lying Electronic States of Lutetium Dimer
  Qiong-qiong Xia,Wei Xiao,Yong-fan Zhang,Li-xin Ning* and Zhi-feng Cui
  2009,22(4):371-379
  Abstract(1588)  View PDF(1133)   [HTML]
Density Functional Study of Physical and Chemical Properties of Nano Size Boron Clusters: Bn (n=13~20)
  urat Atis,Cem Ozdogan* and Ziya B. Guvenc
  2009,22(4):380-388
  Abstract(2728)  View PDF(2127)   [HTML]
Optical Properties of Neutral and Charged Low Band Gap Alternating Copolyfluorenes: TD-DFT Investigation
  Yong Ding*,Jun-feng Zhao,Xiang-si Wang,Sha-sha Liu and Feng-cai Ma
  2009,22(4):389-394
  Abstract(1663)  View PDF(1184)   [HTML]
Density Functional Study on Structures and Relative Stability of Gd(H2O)n3+(n=8,9)
  Wei Xiao,Qiong-qiong Xia,Yong-fan Zhang,Li-xin Ning and Zhi-feng Cui
  2009,22(4):395-400
  Abstract(1699)  View PDF(1665)   [HTML]
Symmetry Analysis of an X-palindrome in Human and Chimpanzee
  Yan-jiao Qi and Wen-yuan Qiu?
  2009,22(4):401-405
  Abstract(1661)  View PDF(1207)   [HTML]
Electronic Transport and Magnetic Properties in Ferroelectric-Ferromagnetic Composites La5/8Ca3/8MnO3:ErMnO3
  Yong-feng Wang,Yun-xin Han and Chang-fei Zhu*
  2009,22(4):406-410
  Abstract(1454)  View PDF(1363)   [HTML]
Composition Dependent Magnetic Properties of Ni-Co-P Coated Carbon Nanotubes
  Min Ye*,Ting Xie,Bao-lin He,Yu-cheng Wu,Guo-wen Meng and Li-de Zhang
  2009,22(4):411-416
  Abstract(1742)  View PDF(1486)   [HTML]
Preparation and Characterization of Storage and Emission Functional Material of Chlorine Anion: [Ca24Al28O64]4+·(Cl-)3.80(O2-)0.10
  Jian-qiu Sun,Chong-fu Song,Shen Ning,Shao-bin Lin and Quan-xin Li*
  2009,22(4):417-422
  Abstract(1685)  View PDF(1667)   [HTML]
Photocatalytic Degradation of Phenol over MWCNTs-TiO2 Composite Catalysts with Different Diameters
  Chen Li and Long-shan Zhang
  2009,22(4):423-428
  Abstract(1943)  View PDF(1765)   [HTML]
Samaria-doped Ceria Modified Ni/YSZ Anode for Direct Methane Fuel in Tubular Solid Oxide Fuel Cells by Impregnation Method
  Jian-feng Gao*,Rui-fen Tian,Chang-rong Xia and Qiong Chen
  2009,22(4):429-434
  Abstract(1476)  View PDF(1448)   [HTML]
Surface Enhanced Raman Scattering on Self-assembled Nano Silver Film Prepared by Electrolysis Method
  Yi-pu Kang,Ren-ming Liu and Min-zhen Si*
  2009,22(4):435-439
  Abstract(1547)  View PDF(996)   [HTML]
Shape-Controlled Synthesis of Palladium Nanoparticles and Their SPR/SERS Properties
  Xiao-shuang Shen,Guan-zhong Wang*,Xun Hong and Wei Zhu
  2009,22(4):440-446
  Abstract(1761)  View PDF(2006)   [HTML]