Volume 20,Issue 3,2007 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

DSC Study on Cooperative Relaxation in 1,2-propanediol
  Cai Gao*,Tie-jun Wang,Xiang-nong Liu,Guo-yan Zhou and Tse-chao Hua
  2007,20(3):258-264
  Abstract(870)  View PDF(536)   [HTML]
Study of (2, 0) Band of A2∏u-X2∑+ g System of N2+ by Optical Heterodyne Detected Velocity Modulation Spectroscopy
  Yan-dan Wu,Jin-wen Ben,Ling Li,Li-juan Zheng,Yang-qin Chen and Xiao-hua Yang*
  2007,20(3):285-290
  Abstract(1116)  View PDF(537)   [HTML]
First Principle Calculation of Electric and Magnetic Properties for New Half-metal Fe2ScO4
  Jun Liu*,Xin-qiang Wang,Yu Liu and Hui-ning Dong
  2007,20(3):291-296
  Abstract(1084)  View PDF(569)   [HTML]
Growth of 3C-SiC Films on On-axis 6H-SiC Substrates by LPCVD
  Hai-wu Zheng,Zhu-xi Fu,Bi-xia Lin and Xiao-guang Li*
  2007,20(3):305-307
  Abstract(1005)  View PDF(528)   [HTML]
Electron Transfer Dynamics in Solution Using Imaginary-time Split Operator Approach
  Wen-juan Zhu,Miao-miao Han and Yi Zhao*
  2007,20(3):217-223
  Abstract(1308)  View PDF(523)   [HTML]
Theoretical Study of Decomposition Mechanism of Azoisobutyronitrile
  Xue-fei Lin,Cheng-ke Sun*,Si-ya Yang and Zong-he Li*
  2007,20(3):224-232
  Abstract(1295)  View PDF(583)   [HTML]
Heat Capacity and GrAuneisen Parameter for GaN with Zinc-Blende Structure
  Xiao-wei Sun*,Zi-jiang Liu,Ting Song,Xiao-bin Liu,Cheng-wei Wang and Qi-feng Chen*
  2007,20(3):233-236
  Abstract(1556)  View PDF(604)   [HTML]
Characterization of V5+/TiO2-Rutile Using Molecular Dynamics Simulations
  Li-pen Zhang,Hai-bo Pan* and Jin-ling Huang
  2007,20(3):237-242
  Abstract(1304)  View PDF(525)   [HTML]
Theoretical Investigation of CH3CF2O2+HOO Reaction
  Xue-li Cheng*,Gui-xin Li,Zuo-mao Wang,Yan-yun Zhao and Yi-feng Sun
  2007,20(3):243-248
  Abstract(1220)  View PDF(498)   [HTML]
Theoretical Study on Mechanism of C5H7·+O2 Reaction
  Wei Tan,Tian-jing He,Fan-chen Liu and Dong-ming Chen*
  2007,20(3):249-257
  Abstract(1169)  View PDF(562)   [HTML]
Calculations for Spin-allowed Transitions Between Energy Levels Above the 3s3p State in Si III
  Jing Fan,Tian-yi Zhang,Neng-wu Zheng*,Dong-xia Ma and Tao Wang
  2007,20(3):265-272
  Abstract(1180)  View PDF(482)   [HTML]
Absorption Spectra and Photoreactivity of Para-aminobenzophenone by Time-dependent Density Functional Theory
  Xue-mei Cheng,Yao Huang,Jian-yi Ma and Xiang-yuan Li*
  2007,20(3):273-278
  Abstract(1233)  View PDF(485)   [HTML]
Effect of Surface Impurities on Oscillation in NO+CO/Pt(100) Reaction System
  Jin-jun Liu,Da-yin Hua* and Luo-luo Jiang
  2007,20(3):279-284
  Abstract(1193)  View PDF(496)   [HTML]
Characterization of C12A7-O- Catalyst and Mechanism of Phenol Formation by Hydroxylation of Benzene
  Ting Dong,Zhao-xiang Wang,Tao Kan and Quan-xin Li*
  2007,20(3):297-304
  Abstract(3652)  View PDF(1152)   [HTML]
Preparation and Photoluminescence of ZnO Comb-Like Structure and Nanorod Arrays
  Song Yin,Yi-qing Chen*,Yong Su and Qing-tao Zhou
  2007,20(3):308-314
  Abstract(1232)  View PDF(452)   [HTML]
Gas Sensing Properties of Co3O4-loaded SnO2 to Ethanol and Acetone
  Ming-ming Zhang and Guo-shun Jiang*
  2007,20(3):315-318
  Abstract(1216)  View PDF(641)   [HTML]
Synthesis and Electrorheological Properties of LTNO-PS Composites
  Jia-xiang Hou,Lei Shi*,Shi-ming Zhou and Qing-ren Zhu
  2007,20(3):319-323
  Abstract(1193)  View PDF(429)   [HTML]
Effects of Neutron Irradiation on Superconducting Properties of GdBa2Cu3O7-δ Single Domain Superconductor
  Hong Zhang,Guang Li,Tao-fei Zhou,Yong Liu,Xiao-guang Li* and Yu Chen
  2007,20(3):324-328
  Abstract(1256)  View PDF(559)   [HTML]

Editorial

Chinese Abstract
  2007,20(3)
  Abstract(658)  View PDF(442)   [HTML]