Volume 20,Issue 1,2007 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Errata & Comment

Addition or Correction
  Editorial Staff
  2007,20(1):108
  Abstract(936)  View PDF(886)   [HTML]

Letter

Editorial of the year 2007
  Xue-Ming Yang(Editor_in_chief)
  2007,20(1):0
  Abstract(8695)  View PDF(1427)   [HTML]
Magnetization of Bi0:9-xGdxLa0:1FeO3 System
  Xue-qin Xu,Tian Qian,Tao-fei Zhou,Guang Li and Xiao-guang Li*
  2007,20(1):1-4
  Abstract(8571)  View PDF(2374)   [HTML]

Article

Kinetics of Reactions of CCN Radical with Alcohols
  Zhi-qiang Zhu,Min Ji,Shao-hua Zhang,Lin-sen Pei and Yang Chen*
  2007,20(1):5-11
  Abstract(2253)  View PDF(1106)   [HTML]
Barrier Height Effect on Cl+H2(D2) Reaction
  Ting-xian Xie* and Ai-min Shi
  2007,20(1):12-16
  Abstract(2296)  View PDF(1143)   [HTML]
Fractal Study of Mesoporous Structure in Water Molecular Condensed System
  Li Wang and Ya-jiang Yang*
  2007,20(1):17-21
  Abstract(2150)  View PDF(1150)   [HTML]
Molecular Dynamics Simulation of Hydration Structure of KNO3 Electrolyte Solution
  Gui-wu Lu*,Ying-feng Li,Wei Sun and Chun-xi Li
  2007,20(1):22-30
  Abstract(2703)  View PDF(1427)   [HTML]
Reaction of CH3 with NO2
  Cong-yun Shi,Feng Dong,Shuo Sun,Hao Zhang,Li Guo,Ji-kang Feng* and Fan-ao Kong*
  2007,20(1):31-36
  Abstract(4565)  View PDF(1711)   [HTML]
Theoretical Study of Hydrogen Bonding Interaction of 1:1 Dimer of HNO with HArF
  Ying Liu*,Wen-qing Liu,Hai-yang Li,Yong Yang and Shuang Cheng
  2007,20(1):37-42
  Abstract(2573)  View PDF(1154)   [HTML]
Microphase Separation in A2B Copolymer Melts
  Xiao-yan Yan and Hao-jun Liang*
  2007,20(1):43-47
  Abstract(2221)  View PDF(1011)   [HTML]
Shock Tube Study of JP-10 Ignition Delay Time
  Su Wang*,Hua-jie Gou,Bing-cheng Fan,Yu-zhong He,Sheng-tao Zhang and Ji-ping Cui
  2007,20(1):48-52
  Abstract(3069)  View PDF(1399)   [HTML]
Suppression of Spiral Waves by Generating Self-exciting Target Wave
  Jun Ma*,Wu-yin Jin and Yan-long Li
  2007,20(1):53-58
  Abstract(2198)  View PDF(899)   [HTML]
Electronic Structure and Photophysical Properties of 2-(N,N-diethylanilin-4-yl)-4,6-bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-1,3,5-triazine
  Yuan-zuo Li,Yu Sun,Yong-qing Li and Feng-cai Ma*
  2007,20(1):59-64
  Abstract(2673)  View PDF(789)   [HTML]
Thermoelasticity of MgO at High Pressures
  Zi-jiang Liu,Xiao-wei Sun,Su-hong Ge,Hai-ying Wu,Xiu-lu Zhang and Xiang-dong Yang*
  2007,20(1):65-70
  Abstract(2248)  View PDF(1121)   [HTML]
Correlations Between Amino Acids at Different Sites in Local Sequences of Protein Fragments with Given Structural Patterns
  Wen Lu and Hai-yan Liu*
  2007,20(1):71-77
  Abstract(2145)  View PDF(1215)   [HTML]
Atomic and Molecular Chemisorption of Oxygen in WO4- Clusters
  Zhao-ying Chen and Jin-long Yang*
  2007,20(1):78-82
  Abstract(2334)  View PDF(1089)   [HTML]
Preparation and Optical Properties of (Nanometer MCM-41)-CdS Composite Materials
  Qing-zhou Zhai* and Yue-xiang Liu
  2007,20(1):83-89
  Abstract(3005)  View PDF(1117)   [HTML]
Raman Spectrum of Er-Y-codoped ZrO2 and Fluorescence Properties of Er3+
  Jun He,Meng-fei Luo*,Ling-yun Jin,Mai He,Ping Fang and Yun-long Xie
  2007,20(1):90-94
  Abstract(2348)  View PDF(1397)   [HTML]
Relationship Between Photocatalytic Activity and Structure of TiO2 Thin Film
  Wen-zhen Zhang,Tao Zhang,Wen Yin and Geng-yu Cao*
  2007,20(1):95-98
  Abstract(2350)  View PDF(1319)   [HTML]
Luminescence Properties of Dy3+ Doped EuAl3(BO3)4 Crystals
  Yong-sheng Hou,Chi-lai Chen,Lian-zeng Yao* and Wei-li Cai
  2007,20(1):99-102
  Abstract(1782)  View PDF(1270)   [HTML]
Photochromic Properties of β-Cyclodextrin Dimer Linked by Dithienylethene
  Hui-yuan Hu,Zhi-ping Zhang,Xiang-ming Meng,Man-zhou Zhu* and Qing-xiang Guo*
  2007,20(1):103-108
  Abstract(2113)  View PDF(1089)   [HTML]