Volume 19,Issue 5,2006 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

Quasi-classical Trajectory Study on the H++H2 Reaction
  Hui Song,Xiu-yan Wang,Rex. T. Skodje and Xue-ming Yang*
  2006,19(5):375-378
  Abstract(1113)  View PDF(761)   [HTML]
Experimental Study of Premixed Stoichiometric Ethylene/Oxygen/Argon Flame
  Qing Zhang,Yu-yang Li,Zhen-yu Tian,Tai-chang Zhang,Jing Wang and Fei Qi*
  2006,19(5):379-385
  Abstract(1502)  View PDF(858)   [HTML]
Ab initio Study of Radical-Molecule Reaction: F+CH2CHCH3
  Ling Wang,Xiu-yan Wang and Xue-ming Yang*
  2006,19(5):386-390
  Abstract(1510)  View PDF(851)   [HTML]
Theoretical Study on Geometrical and Electronic Properties of Anionic and Neutral V2O6 Clusters
  Zhao-ying Chen and Jin-long Yang*
  2006,19(5):391-394
  Abstract(1296)  View PDF(810)   [HTML]
Theoretical Studies on Structures and Relative Stability for Polynitrohexaazaadamantanes
  Xiao-juan Xu,He-ming Xiao*,Gui-xiang Wang and Xue-hai Ju
  2006,19(5):395-400
  Abstract(1157)  View PDF(748)   [HTML]
Hydrogen-bonding Interaction of 1,2,3-triazine-waters Complexes
  Quan Li*,Fang-qian Huang,Jing-dan Hu and Ke-qing Zhao
  2006,19(5):401-405
  Abstract(1139)  View PDF(738)   [HTML]
DFT Study on the Intermolecular Substrate-mediated Interaction Energy in the Self-assembly of Alkanethiols on Silver
  Rong Xie,Tian-jing He*,Li He,Dong-ming Chen and Fan-chen Liu
  2006,19(5):406-410
  Abstract(1233)  View PDF(729)   [HTML]
Theoretical Research on Scattering Resonance States of Reaction I+HI(v=0) —〉IH(v'=0)+I: Partial Potential Energy Surface and One-dimensional Quantum Reactive Scattering Calculation
  Hua-yang Wang,Xiao-min Sun,Zheng-ting Cai* and Da-cheng Feng
  2006,19(5):411-415
  Abstract(1074)  View PDF(660)   [HTML]
Estimation of Saturated Vapor Pressure from Nucleation Data
  Mei-li Wang,Ji-ming Yang* and Xi-sheng Luo
  2006,19(5):416-422
  Abstract(1156)  View PDF(818)   [HTML]
Crystal Structure of 3S-hydroxy-7 Melleine
  Xiao-hong Liu,Fang Xu,Yi Zhang,Li-hong Liu,Hua-rong Huang,Zhi-gang She,Yong-cheng Lin* and Winglai Chen
  2006,19(5):423-427
  Abstract(1215)  View PDF(785)   [HTML]
Photoinduced Electron Transfer Between Mono-6-p-nitrobenzoyl-ˉ-cyclodextrin and Adamantanamine-Cn-Co/Ni-porphyrins
  Hui Huang*,Wen-kui Zhang,Yong-ping Gan,Lei Zhang and Chen Wang
  2006,19(5):428-432
  Abstract(1188)  View PDF(833)   [HTML]
Photoinduced Electron Transfer in Dumbbell-type Fullerene Dyad
  Hui-yuan Hu,Man-zhou Zhu*,Zhi-ping Zhang,Guo-tao Wen,Yao Fu and Qing-xiang Guo*
  2006,19(5):433-437
  Abstract(1175)  View PDF(755)   [HTML]
Simple Synthesis of Single-crystalline Nanoplates of Magnesium Oxide
  Hai-xia Niu,Fei Yu,Kai-bin Tang and Wei Zhou
  2006,19(5):438-442
  Abstract(1554)  View PDF(1070)   [HTML]
Spherical Micro-lens Array of PMMA Produced by Micro-molding
  Jian-hua Zhu,Jin-xia Shi,Yuan Wang and Ping-sheng He*
  2006,19(5):443-446
  Abstract(1376)  View PDF(1066)   [HTML]
Interactions of 1-hexyl-3-methylimidazolium Bromide with Acetone
  Cui-ping Zhai,Jian-ji Wang,Xiao-peng Xuan,Han-qing Wang* and Miao Chen*
  2006,19(5):447-450
  Abstract(1502)  View PDF(883)   [HTML]
Theoretical Study on the Reaction Mechanism of CH2F Radical with HNCO
  Lai-cai Li*,Jing Shang and Jun-ling Liu
  2006,19(5):451-456
  Abstract(1162)  View PDF(820)   [HTML]
Physisorption of Hydrogen in A, X and ZSM-5 Types of Zeolites at Moderately High Pressures
  Xiao-ming Du and Er-dong Wu*
  2006,19(5):457-452
  Abstract(1182)  View PDF(1229)   [HTML]
Effect of Cobalt Precursor on Microstructures and Visible Light Photoactivity of Doped TiO2 Powders
  Jing-ying Shi,Wen-hua Leng*,Jiang-lin Cao,Jian-qing Zhang and Chu-nan Cao
  2006,19(5):463-468
  Abstract(1027)  View PDF(974)   [HTML]