Volume 19,Issue 2,2006 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Letter

Full Quantum State Resolved Scattering Dynamics of the F+H2→HF+H Reaction at 5.02 kJ/mol
  Ming-hui Qiu,Ze-feng Ren,Li Che,Dong-xu Dai,Steve A. Harich,Xiu-yan Wang, and Xue-ming Yang*
  2006,19(2):93-95
  Abstract(1953)  View PDF(1542)   [HTML]
A Global ab initio Potential Energy Surface for F+H2→HF+H
  Chuan-xiu Xu,Dai-qian Xie and Dong-hui Zhang*
  2006,19(2):96-98
  Abstract(1699)  View PDF(1372)   [HTML]
Thermal Induced Periodic Phase Separation in Polymer Blends
  Zhe Sun and Hai-hua Song*
  2006,19(2):99-101
  Abstract(1404)  View PDF(1042)   [HTML]

Review

Review of Kelvin's Equation and Its Modification in Characterization of Mesoporous Materials
  Ying Zhang,Frank Leung-Yuk Lam,Zi-Feng Yan* and Xijun Hu
  2006,19(2):102-108
  Abstract(1392)  View PDF(2733)   [HTML]

Article

Effect of Parent Internal Excitation on Product State Distribution in Methyl Radical Photodissociation at 212.5 nm
  Guo-rong Wu,Jing-hui Zhang,Steven A.Harich and Xue-ming Yang*
  2006,19(2):109-116
  Abstract(1232)  View PDF(1041)   [HTML]
Vector Correlations and Product Rotational Alignments of Reactions Ca+RBr→CaBr+R (R=CH3, C2H5 and n-C3H7)
  Jian-jun Ma,Shu-lin Cong*,Zhi-hong Zhang and Yan-qiu Wang*
  2006,19(2):117-122
  Abstract(1264)  View PDF(765)   [HTML]
Photo-induced Intra-complex Reactions in Ca+-Pyridine
  Dong-sheng Wang,Ke-li Han and Shi-he Yang
  2006,19(2):123-125
  Abstract(1417)  View PDF(1046)   [HTML]
Numerical Analysis on Magnetic-induced Shear Modulus of Magnetorheological Elastomers Based on Multi-chain Model
  Ying-shun Zhu,Xing-long Gong*,Hui Dang,Xian-zhou Zhang and Pei-qiang Zhang
  2006,19(2):126-130
  Abstract(1309)  View PDF(999)   [HTML]
Non-premixed Combustion Model of Fluidized Bed Biomass Gasifier for Hydrogen-Rich Gas
  Mi Zhou,Li-feng Yan*,Qing-xiang Guo and Qing-shi Zhu
  2006,19(2):131-136
  Abstract(1156)  View PDF(1156)   [HTML]
DFT Study of the Effect of Temperature on ZnO Adsorbed on α-Al2O3(0001) Surface
  Chun Yang*,Yi Yu and Lai-cai Li
  2006,19(2):137-142
  Abstract(1300)  View PDF(721)   [HTML]
Application of PCA and HCA to the Structure-Activity Relationship Study of Fluoroquinolones
  Xiao-hong Li,Xian-zhou Zhang,Xin-lu Cheng*,Xiang-dong Yang and Zun-lue Zhu
  2006,19(2):143-148
  Abstract(1404)  View PDF(1115)   [HTML]
Spin Polarization Effect for Molecule Fe2
  Zheng-xin Yan,An-dong Xie,Shi-ying Yan,Jin-he Wu,Dong Hu and Xiang-dong Yang*
  2006,19(2):149-151
  Abstract(1306)  View PDF(1138)   [HTML]
Thickness Dependent Behavior of Photoluminescence of Tris(8-hydroxyquinoline) Aluminum Film
  Yi-feng Xu,Han-jie Zhang,Qiao Chen,Hai-yang Li,Shi-ning Bao and Pi-mo He*
  2006,19(2):152-154
  Abstract(1288)  View PDF(891)   [HTML]
Band Structure of Three-dimensional Phononic Crystals
  Lin Yan,He-ping Zhao*,Xiao-yun Wang,Guo-sheng Huang and Xiu-yan Peng
  2006,19(2):155-158
  Abstract(1485)  View PDF(796)   [HTML]
The Thermodynamics and Kinetics on the Solvent Sublation of Ni
  Yu-juan Lv*,Wei-liang Hong,Yuan Gao,Xue-li Zhang and Ji-zhen Li*
  2006,19(2):159-163
  Abstract(1358)  View PDF(752)   [HTML]
Determination of Stability Constants of Cadmium-Glycine Complexes by a Unified Treatment for Potentiometric and Polarographic Data
  Jian-min Zhang* and Qiu-zhi Shi
  2006,19(2):164-168
  Abstract(999)  View PDF(785)   [HTML]
Al/GaSb Contact with Slow Positron Beam
  Hai-yun Wang,Hui-min Weng*,C. C. Ling,Bang-jiao Ye and Xian-yi Zhou
  2006,19(2):169-172
  Abstract(956)  View PDF(709)   [HTML]
Abnormality of Magnetic Behavior and Resistivity of La0.7-xDyxSr0.3MnO3 (0.00 ≤ x ≤ 0.30) System at Low Temperature
  Ning Liu*,Guo-qing Yan,Su-jun Xu and Wei Tong
  2006,19(2):173-177
  Abstract(1185)  View PDF(601)   [HTML]
Cu(Ⅱ), Ni(Ⅱ) Complexation with Acid Alizarine Blue B in the Presence of Cetyltrimethylammonium Bromide
  Rong Shen,Hong-Wen Gao and Han-Qing Yu*
  2006,19(2):178-182
  Abstract(1238)  View PDF(711)   [HTML]
Preparation and Fluorescence Properties of Co-doped Nanocomposite Film Based on Supra Molecular Structure
  Gui-an Li*,Xiu Li,Jian-ping Song,Fa-rong Li,Shao-hua Ma,Yu-rong Zhang and Xiao-ling Fang
  2006,19(2):183-186
  Abstract(1277)  View PDF(951)   [HTML]