Volume 18,Issue 6,2005 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Review

Quantum Mechanical Reactive Scattering Theories and Their Applications
  Zhang Jun,Sun Xiaomin,Cai Zhengting* and Feng Dacheng
  2005,18(6):849-855
  Abstract(868)  View PDF(955)   [HTML]

Letter

Preparation of Network Fe3O4 Film by In-situ Oxidative Hydrolysis
  Yao Suwei*,Zhao Zhaohui,Zhang Weiguo and Wang Hongzhi
  2005,18(6):856-858
  Abstract(729)  View PDF(934)   [HTML]
Pyridine Decay Dynamics by Two-color Femtosecond Pulse Laser Fields
  Zhang Jianyang*,Liu Hongping,Yin Shuhui,Cong Shulin,Lou Nanquan and Wang Xiuyan
  2005,18(6):859-860
  Abstract(824)  View PDF(923)   [HTML]

Article

Stimulated Raman Scattering in H2 Pumped by a Single Longitudinal Mode Nd:YAG
  Hua Xiaoqing,Leng Jing,Yang Heping,Sha Guohe* and Zhang Cunhao
  2005,18(6):860-866
  Abstract(830)  View PDF(975)   [HTML]
High Resolution Study on Highly Excited Rydberg H Atom Scattering with He
  Wu Guorong,Ran Qin,Dai Dongxu and Yang Xueming*
  2005,18(6):867-871
  Abstract(849)  View PDF(945)   [HTML]
Photoionization Studies of Chlorobenzene Using Synchrotron Radiation
  Ma Jing*,Ding Lei,Gu Xuejun,Zheng Haiyang,Fang Li,Zhang Weijun,Yang Rui,Wang Jing and Qi Fei
  2005,18(6):872-876
  Abstract(738)  View PDF(948)   [HTML]
Identifying Combustion Intermediates of the Premixed
  Yao Chunde*,Li Qi,Ji Qing,Huang Chaoqun,Yang Rui,Wei Lixia,Wang Jing,Yang Bin and Qi Fei
  2005,18(6):877-882
  Abstract(888)  View PDF(1030)   [HTML]
Application of the Zeeman Effect to the Spectral Assignment of Cl2+ Including Its Isotopics
  Wu Ling,Zheng Lijuan,Guo Yingchun,Xu Chunyan,Yang Xiaohua,Liu Yuyan and Chen Yangqin*
  2005,18(6):883-886
  Abstract(881)  View PDF(1367)   [HTML]
Electronically Excited NX(b)(X=F,Cl,Br) Formation by Active Nitrogen Reaction
  Tang Xiaoshuan,Wang Hongmei,Han Haiyan,Li Jianquan,Jin Shunping,Huang Guodong,Chu Yannan*,Zhang Weijun and Zhou Shikang
  2005,18(6):887-891
  Abstract(866)  View PDF(923)   [HTML]
Positron Annihilation Study of Irradiated Crosslinking Polyethylene
  Cheng Mingfu,Ye Bangjiao*,Cheng Bin,Zhang Xianfeng,Xi Chuanying,Zhang Liangping,Weng Huimin and Zhou Xianyi
  2005,18(6):892-896
  Abstract(1128)  View PDF(1274)   [HTML]
Shock Tube Studies on the Nonequlibrium Electron Affinity Kinetics of Fluorine Atom at High Temperatures
  Wang Su*,Cui Jiping,Fan Bincheng and He Yuzhong
  2005,18(6):897-902
  Abstract(776)  View PDF(901)   [HTML]
Semirigid Vibrating Rotor Target Model for the Reaction F+CD4→CD3+DF
  Yao Li*,Huang Dekang and Zhong Haiyang
  2005,18(6):903-907
  Abstract(750)  View PDF(1121)   [HTML]
Theoretical Study on the Reaction Mechanism of N(4S)+CH3X(X=Cl、Br)
  Yang Yong*,Zhang Weijun,Pei Shixin,Shao Jie,Huang Wei and Gao Xiaoming
  2005,18(6):908-912
  Abstract(938)  View PDF(1003)   [HTML]
Theoretical Study on Mechanism of Cycloaddition Reaction of GeX2(X=F,Cl) with Formaldehyde
  Tan Xiaojun*,Li Ping and Wang Dangsheng
  2005,18(6):913-917
  Abstract(737)  View PDF(525)   [HTML]
Theoretical Study of Intramolecular Nucleophilic Substitution on Nitrogen
  Zeng Yi and Ren Yi*
  2005,18(6):918-924
  Abstract(717)  View PDF(1200)   [HTML]
Theoretical Study on 5-hydroxy-7,4′-dimethoxyflavanone
  Li Mingjing,Zhang Jinglai,Zhao Dongbao,Liu Xiuhua* and Wang Hanqing
  2005,18(6):918-930
  Abstract(1808)  View PDF(1067)   [HTML]
DFT Study on Two Kinds of Electron-transport Materials: 1,3,4-oxadiazole Derivatives and 1,2,4-triazole Derivatives
  Li Xiaobing,Wang Xueye*,Gao Jinwei and Yu Xinliang
  2005,18(6):931-935
  Abstract(981)  View PDF(1059)   [HTML]
Quantitative Structure-Activity Relationship of Quinazoline Derivatives with the Inhibitory Activity Toward NF-κB
  Wu Wenjuan,Chen Jincan,Zheng Kangcheng* and Yun Fengcun
  2005,18(6):936-940
  Abstract(939)  View PDF(976)   [HTML]
Magnetic Characteristics for Aromaticity and Multiple-fold Aromaticity in All-metal Dianionic Clusters Ga42- and In42-
  Chi Xianxing*,Xu Xiaoqiu,Chen Xiangjun and Yuan Zhensheng
  2005,18(6):941-946
  Abstract(805)  View PDF(998)   [HTML]
DFT Study on the Complexation of Protonated Acetophenone-Water Clusters
  Xu Xuesong
  2005,18(6):947-951
  Abstract(968)  View PDF(988)   [HTML]
Exploring the Effects of an External Electric Field on the Characteristics of the Cyclic Water Trimer
  Li Guixia,Ma Meizhong,Gao Tao* and Zhu Zhenghe
  2005,18(6):952-956
  Abstract(909)  View PDF(1023)   [HTML]
Structure and Properties of the Hydrogen Bond Complex Between Pyridazine and Water
  Huang Fanqqian and Li Quan*
  2005,18(6):957-961
  Abstract(855)  View PDF(941)   [HTML]
First Principles Calculation for the Polyacrylonitrile Chain
  Xu Guoliang,Zhu Zhenghe*,Ma Meizhong,Jiang Gang and Xie Andong
  2005,18(6):962-966
  Abstract(859)  View PDF(892)   [HTML]
Calculation of Effective Dielectric Constants of a Simple Cubic Lattice of Conducting Spheres
  Wang Xiaoyun*,Zhao Heping* and Yan Lin
  2005,18(6):967-970
  Abstract(788)  View PDF(837)   [HTML]
Revised Model of the Magnetorhelogical Elastomer Based on Distributed Chains
  Dang Hui,Zhu Yingshun,Gong Xinglong and Zhang Peiqiang*
  2005,18(6):971-975
  Abstract(788)  View PDF(590)   [HTML]
Temporal Self-organization of the Electrode B-Z System Controlled Externally by Weak-Periodical Current Constraint
  Wei Guoying,Zhong Donghui,Zhang Wenhua and Luo Jiuli*
  2005,18(6):976-982
  Abstract(778)  View PDF(616)   [HTML]
Department of Physics, Shaoxing College of Arts and Sciences, Shaoxing 312000
  Chen Zidong* and Chen Gang
  2005,18(6):983-986
  Abstract(830)  View PDF(602)   [HTML]
Molecular Dynamics Simulation of Crystallizing and Vitrifying Processes for Metal Cu
  Wang Hailong,Wang Xiuxi* and Liang Haiyi
  2005,18(6):987-992
  Abstract(874)  View PDF(955)   [HTML]
Effects of Geometrical Confinement on Depletion Force in Colloidal System
  Guo Jiyuan,Chen Zeshun,Huang Lixin and Xiao Changming*
  2005,18(6):987-992
  Abstract(983)  View PDF(499)   [HTML]
Suppression of a Spiral Wave Using Linear Feedback
  Ma Jun*,Wei Zhiqiang,Chen Yuhong,Li Yanlong and Pu Zhongsheng
  2005,18(6):993-996
  Abstract(1015)  View PDF(653)   [HTML]
Monte Carlo Simulation on Stretching of Single DNA Molecules in Confined Environments
  Zhang Huming,Xie Yongjun,He Xiujuan,Shi Qinwei,Zhu Pingping and Yang Haiyang*
  2005,18(6):1005-1009
  Abstract(814)  View PDF(636)   [HTML]
Rare Earth Modification and Mechanism of Cobalt Ferrite Ionic Mmagnetic Fluids
  Liu Yongchao*,Jiang Rongli and Zhao Wentao
  2005,18(6):1010-1014
  Abstract(897)  View PDF(578)   [HTML]
Hydrothermal Synthesis and Gas Sensitivity Study of SnO2 Nanocrystallites
  Chen Youcun* and Zhang Yuanguang
  2005,18(6):1015-1018
  Abstract(816)  View PDF(528)   [HTML]
Sized-controlled Synthesis of Platinum Nanoparticles
  Du Yukou*,Zhao Feng,Zou Cuie,Yang Ping,Li Xingchang and Tang Ji'an*
  2005,18(6):1019-1022
  Abstract(1171)  View PDF(625)   [HTML]
Nano-phase Microstructure of Poly(ε-caprolactone)/Silica Hybrids and Its Crystalline Nucleation and Growth
  Nie Kangming*,Pang Wenmin,Wang Yusong,Lu Fei and Zhu Qingren
  2005,18(6):1023-1028
  Abstract(1011)  View PDF(654)   [HTML]
Studies of Host-guest Nanocomposite Material (NaZSM-5)-AgI
  Zhai Qingzhou*,Cai Jianyan,Li Jingmei,Hu Weihua,Zhang Xiaoxia,Geng Aifang,Shen Zhaoying and Wang Junfan
  2005,18(6):1029-1033
  Abstract(1090)  View PDF(548)   [HTML]
Influence of Substrate Temperature on the Structure and Electric Properties of ZnO Films
  Lu Hui*,Yin Qijun,Xia Jiaozhen and Pan Xiaoren
  2005,18(6):1034-1038
  Abstract(1214)  View PDF(697)   [HTML]
Self-assembly of Water Soluble Multi-wall Carbon Nanotube/Copper Phthalocyanine Dye Multilayer Films
  Yu Haihu*,Yu Dingshan,Zhou Lingde,Wang Haixia and Jiang Desheng
  2005,18(6):1039-1042
  Abstract(1072)  View PDF(522)   [HTML]
All-Solid-State Thin Film Lithium Batteries with LiCoO2 Cathodes
  Liu Wenyuan,Fu Zhengwen and Qin Qizong*
  2005,18(6):1043-1047
  Abstract(1403)  View PDF(1012)   [HTML]
Hydrogen Adsorption and Oissociation on the Ni(511) Stepped Surface
  Xiao Haixia,Deng Huiqiu* and Hu Wangyu
  2005,18(6):1048-1052
  Abstract(959)  View PDF(657)   [HTML]
Thermochemical Study on Solid State Reaction of Nanocrystalline Zinc Phosphate Tetrahydrate at Room Temperature
  Yuan Aiqun*,Wu Jian,Huang Zaiyin,Song Baoling and Liao Sen
  2005,18(6):1053-1056
  Abstract(996)  View PDF(573)   [HTML]
Synthesis, Characterization and Application of Ce-MCM-48 as a Mesoporous Molecular Sieve
  Jin Zhongxiu,Tong Hongwu,Yong Guoping,Sheng Liangquan,Liu Qingliang and Liu Shaomin*
  2005,18(6):1057-1061
  Abstract(945)  View PDF(556)   [HTML]