Volume 18,Issue 5,2005 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Review

Combined Quantum Mechanism and Molecular Mechanism Method
  Wei Kai,Liu Lei,Li Xiaosong and Guo Qingxiang*
  2005,18(5):641-650
  Abstract(1459)  View PDF(1224)   [HTML]

Letter

Investigating the Photobleaching Property of Single DNA-YOYO-1 Complex by Molecular Combing Method
  Liu Yufeng,Wang Pengye*,Dou Shuoxing,Xie Ping,Liu Yuying and Liu Quanhui
  2005,18(5):651-653
  Abstract(1389)  View PDF(1004)   [HTML]
Synthesis, Characterization and Photovoltaic Effect of Porphyrin-Fullerene Compounds MP-C60
  Yang Sengen*,Fan Suhua,Liu Jianyong,Wu Zhenyi,Tian Ling,Lin Yongsheng and Zhan Mengxiong
  2005,18(5):654-656
  Abstract(1248)  View PDF(856)   [HTML]

Article

The [1+1] Photo-depletion and Photo-fragment Excitation Spectra of CS2+ via B2Σu +←X2Πg,3/2 Transitions
  Zhuang Xiujuan,Zhang Limin*,Wang Jinting,Ma Yuchao,Wang Zhong and Yu Shuqin
  2005,18(5):657-659
  Abstract(1137)  View PDF(954)   [HTML]
Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy Based on a Tunable DFB Diode Laser
  Pei Shixin*,Gao Xiaoming,Cui Fenping,Huang Wei,Yang Yong,Shao Jie,Huang Teng,Zhao Weixiong and Zhang Weijun
  2005,18(5):660-664
  Abstract(1787)  View PDF(1311)   [HTML]
Electron Momentum Spectroscopy Investigation on the 2b and 3a Orbitals of Cyclohexene
  Ren Xueguang,Zhang Shufeng,Su Guolin,Ning Chuangang,Zhou Hui,Li Bin,Huang Feng,Li Guiqin and Deng Jingkang*
  2005,18(5):665-669
  Abstract(1403)  View PDF(1587)   [HTML]
Emission Spectrum of SO (A″3Σ+) Generated in the Reaction of Ar (3P0,2) with SO2
  Wang Hongmei,Tang Xiaoshuan,Han Haiyan,Li Jianquan,Zhou Shikang,Zhang Weijun and Chu Yannan*
  2005,18(5):670-674
  Abstract(1423)  View PDF(1558)   [HTML]
Modified DVR3D for Calculation of Vibrational Spectra
  Zhao Meiyu,Han Keli* and He Guozhong
  2005,18(5):675-678
  Abstract(1061)  View PDF(967)   [HTML]
New Theoretical Approach for Calculation of Potential of Mean Force
  Zhou Shiqi*
  2005,18(5):679-688
  Abstract(2194)  View PDF(1210)   [HTML]
Statistical Theory of Stable and Meta-stable Transition for Crystallization and Fusion of Homopolymers Ⅵ. Statistical Dynamics of Polymeric Crystallization by Molecular Segregation-Dependence of Crystal Growth Rate on the Grown Mechanism and Concentratio
  Song Mingshi*,Xu Qiang,Hu Guixian,Wang Haiqiao,Wu Sizhu and Li Xiaoyu
  2005,18(5):689-694
  Abstract(1078)  View PDF(1060)   [HTML]
Difference Between Stokes and Anti-Stokes Raman Shiftsand Time-reversal Symmetry
  Li Zunyun,Chen Dongming,He Tianjing and Liu Fanchen*
  2005,18(5):695-701
  Abstract(1725)  View PDF(1658)   [HTML]
Influence of the Linear and Periodic Perturbation on Dynamical Behavior in BZ Reaction
  Lü Ling*,Liu Yan,Li Yi,Qiu Dongchao and Cao Haijing
  2005,18(5):702-706
  Abstract(1531)  View PDF(1054)   [HTML]
Evaluation of Rate Constants in the Reactions of Hydroxyl Radical with Alkanes
  Cao Chenzhong* and Liu Li
  2005,18(5):707-714
  Abstract(1564)  View PDF(1335)   [HTML]
Jahn-Teller Distortion and Electronic Spectra of C80n (D2,Ih)
  Wu Shi and Teng Qiwen*
  2005,18(5):715-718
  Abstract(1493)  View PDF(1398)   [HTML]
Molecular Dynamics Method for Simulating Diffusivities
  Song Haihua* and Yin Xiaoyong
  2005,18(5):719-723
  Abstract(1512)  View PDF(1076)   [HTML]
Potentional Energy Function and Vertical Ionization Potential of Se2x(x=0,-1,+1,+2)
  Liu Xinping,Li Guangda and Ran Ming*
  2005,18(5):724-728
  Abstract(1198)  View PDF(1400)   [HTML]
Theoretical Study on the Structures and Stability of HFSiS System
  Liu Ying,Pei Kemei and Li Haiyang*
  2005,18(5):729-734
  Abstract(1310)  View PDF(1356)   [HTML]
Pseudopotential Plane-wave Study of the Uranium Metals and Uranium Compound
  Zhang Yongbin*,Meng Daqiao,Zhu Zhenghe and Ma Meizhong
  2005,18(5):735-739
  Abstract(1284)  View PDF(938)   [HTML]
Theoretical Study on the Reaction Mechanism of SiH3+O(3P)
  Yang Yong*,Zhang Weijun,Gao Xiaoming,Pei Shixing,Shao Jie,Huang Wei,Qu Jun and Liu Anling
  2005,18(5):740-744
  Abstract(1476)  View PDF(931)   [HTML]
Theoretical Study on 1H and 13C-NMR of 2,4,6-trimethoxyphenol-1-O-D-glucopyranoside
  Zhao Dongbao*,Zhang Jinglai,Li Mingjing,Liu Xiuhua and Wang Hanqing
  2005,18(5):745-749
  Abstract(1371)  View PDF(867)   [HTML]
Theoretical Study on Fluoro Substitution Effect of the Transfer Reaction of Inner Hydrogen Atoms in Porphyrin
  Liao Yuting*,Rao Huoyu,Kong Fanfeng and Luo Mingbiao
  2005,18(5):750-758
  Abstract(1384)  View PDF(1348)   [HTML]
Theoretical Study on the Reaction Mechanism of CH3CH2+N(4S)
  Yang Yong*,Zhang Weijun,Pei Shixing,Shao Jie,Huang Wei and Gao Xiaoming
  2005,18(5):759-764
  Abstract(1252)  View PDF(999)   [HTML]
Ab inito Study on the Isomerization Reaction of Nitroguanidine
  Wang Weina,Ren Fude,Bi Yanli and Wang Wenliang*
  2005,18(5):765-770
  Abstract(1249)  View PDF(1234)   [HTML]
Density Functional Study on Geometries and Stability of cis and trans isomers of Difluoroethylene
  Fan Xiaowei* and Geng Zhenduo
  2005,18(5):771-775
  Abstract(1538)  View PDF(1436)   [HTML]
Analytical Potential Energy Functions for the Electronic States X 1Σ+, A 1Σ+ and B 1Π of LiH Molecule
  Xie Andong,Shi Deheng,Zhu Zunlue,Ma Meizhong,Xu Guoliang and Zhu Zhenghe*
  2005,18(5):776-780
  Abstract(1217)  View PDF(1088)   [HTML]
Polyhedron and Bonded Pairs in Rapid Solidification Melten Compound AuCu3
  Zhang Tao*,Guan Li and Zhang Xiaoru
  2005,18(5):781-785
  Abstract(1142)  View PDF(985)   [HTML]
Characterization of 5-Ethoxycarbonyl-4-substituted-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones Using EI-TOF Mass Spectrometry
  Salehi Hojatollah,Li Qianrong*,Yin Hao,Guo Qingxiang and Xue Song
  2005,18(5):786-792
  Abstract(1181)  View PDF(1049)   [HTML]
Core-level X-ray Photoelectron Emission Spectra of Sr14-xCaxCu24O41
  Pan Fusu,Zeng Yi,Xie Hui,Xiong Rui,Yu Zuxing,Tang Wufeng,Shi Jing* and Mo Shaobo
  2005,18(5):793-797
  Abstract(1373)  View PDF(1313)   [HTML]
Properties of the Intramolecular Excited Charge-Transfer States of Donor-Acceptor Phenothiazine Derivatives
  Liu Tao,Yuan Yanqiu,Wei Yonggang and Guo Qingxiang*
  2005,18(5):798-806
  Abstract(1650)  View PDF(1011)   [HTML]
SPV and PL Performances of TiO2 Nanoparticles Capped with DBS
  Wang Baiqi,Jing Liqiang*,Qu Yichun,Sun Zhihua,Xue Lianpeng,Ji Shaojing and Fu Honggang
  2005,18(5):807-811
  Abstract(1363)  View PDF(1074)   [HTML]
Structure and Properties of V2O5 Thin Films Prepared by Electrophoresis Deposition
  Jin Aiping,Chen Wen* and Zhu Quanyao
  2005,18(5):812-816
  Abstract(1204)  View PDF(1032)   [HTML]
Photochromism of the Star-like Liquid Crystals Containing Azobenzene
  Liu Jianqiang*,Zhang Qizhen and Zhang Jingzhi
  2005,18(5):817-820
  Abstract(1578)  View PDF(1007)   [HTML]
Structure, Photo Absorption and Catalyze Reaction Performance of Cu/ SnO2-TiO2 Catalyst
  Mei Changsong and Zhong Shunhe*
  2005,18(5):817-820
  Abstract(1387)  View PDF(1343)   [HTML]
Synthesis and Characterization of LaF3 Flakes Through a Solution-phase Approach
  Zhang Youjin,Hu Qixiu,Guan Hangmin,Hu Biao,Fang Zhiyong,Cheng Tao and Zhang Zude*
  2005,18(5):827-831
  Abstract(1211)  View PDF(935)   [HTML]
Photochargeable Behaviors of Hydrogen Storage Alloy's Electrode Modified with Nano-TiO2 Photocatalyst
  Zhang Wenkui*,Gan Yongping,Huang Hui,Zhang Bo,Wang Gaitian and Tu Jiangping
  2005,18(5):832-836
  Abstract(1334)  View PDF(989)   [HTML]
Fabrication and Electrochemical Characterization of PAMS-based Gel-polymer Lithium Batteries
  Zhou Yifeng,Xie Song and Chen Chunhua*
  2005,18(5):837-841
  Abstract(1539)  View PDF(1468)   [HTML]
Sound Absorption Mechanism in Gradient Polymer Solution
  Wang Yuansheng,Yang Xue* and Zhu Jinhua
  2005,18(5):842-844
  Abstract(1339)  View PDF(816)   [HTML]
Supercooling and Hydration Properties of Polyalcohols Aqueous Solutions Used as Cryoprotectants
  Hu Tongji,Zhou Guoyan,Gao Cai,Xu Yi and Hua Zezhao*
  2005,18(5):845-848
  Abstract(1526)  View PDF(1174)   [HTML]