Volume 17,Issue 4,2004 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Letter

Wavelength Dependence of Production of Multicharged Carbon Ions in Nanosecond Intense Laser Ionization of Seeded Benzene Beam
  Niu Dongmei,Liang Feng,Luo Xiaolin,Wen Lihua,Zhang Xixian and Li Haiyang*
  2004,17(4):375-377
  Abstract(1105)  View PDF(13)   [HTML]

Article

Measurement of Absolute O2(1△) Concentration Using Improved Infrared Radiation-Calorimetry Method
  Deng Liezheng,Shi Wenbo,Wang Xiangdan,Yang Heping,Qu Lishen and Sha Guohe*
  2004,17(4):378-384
  Abstract(898)  View PDF(1197)   [HTML]
Photoacoustic Raman Spectroscopy with Two Counterprapagating Laser Beams
  Yu Yuanqin,Wang Hua,Shi Yong,Li Qifeng,Dai Jinghua,Liu Shilin* and Ma Xingxiao
  2004,17(4):385-389
  Abstract(1223)  View PDF(1488)   [HTML]
Statistical Properties of Vibrational Energy Levels in C6H6
  Xiao Changming and Luo Jiuli
  2004,17(4):390-394
  Abstract(1045)  View PDF(1186)   [HTML]
Quantum Interference Induced from the Λ Split of Π State Diatom
  Li Yongqing,Sun Mengtao and Ma Fengcai*
  2004,17(4):395-400
  Abstract(1024)  View PDF(1222)   [HTML]
SS and SOO Mechanisms of the EPR Parameters for 4 A2(3d3 ) State Ion in Trigonal Symmetry Crystal Field
  Yang Ziyuan* and Wei Qun
  2004,17(4):401-406
  Abstract(1538)  View PDF(1163)   [HTML]
Periodic DFT Study on 1,1-diamino Dinitroethylene Crystal
  Ju Xuehai and Xiao Heming*
  2004,17(4):407-410
  Abstract(1152)  View PDF(1224)   [HTML]
Geometrical Configuration of Pu4+ and the Jahn-Teller Effect
  Lu Hong and Li Quan*
  2004,17(4):411-414
  Abstract(1254)  View PDF(1470)   [HTML]
DFT Study of Nonlinear CS2 Isomers in Singlet and Triplet States
  Cao Zhaohua,Bu Yuxiang* and Han Keli
  2004,17(4):415-420
  Abstract(1238)  View PDF(1542)   [HTML]
A Theoretical Study on the Structures and Isomerization of H2S2
  Chen Wenkai*,Yang Yingchun,Zhang Yongfan,Ding Kaining and Li Junqian
  2004,17(4):421-425
  Abstract(1143)  View PDF(1558)   [HTML]
Predicting the logKow of PCDFs with PM3 Quantum Chemical Descriptors
  Rao Huoyu*,Ding Jianhua,Le Zhanggao,Zhu Xiaping and Luo Mingbiao
  2004,17(4):426-432
  Abstract(1465)  View PDF(1421)   [HTML]
Ab initio Study on the Interaction between Formaldehyde and Formamide
  Li Baozong*
  2004,17(4):433-436
  Abstract(1206)  View PDF(1410)   [HTML]
Molecular Simulation Study of Adsorption and Properties of Glycine in Carbon Nanotubes
  Guo Yubao,Yang Ru*,Cao Weiliang and Zhang Jingchang
  2004,17(4):437-442
  Abstract(1205)  View PDF(1464)   [HTML]
Molecular Dynamics Simulations of the Variation of Structure and Energy in the Solidification of Liquid Cu
  Wei Yunhe,Zhang Changqiao*,Ma Xiaolong,Zhang Guoyu,Hou Qi,Wang Hongchen and Sun Yuansheng
  2004,17(4):443-448
  Abstract(1326)  View PDF(1437)   [HTML]
Current Transport Under High Magnetic Fields in Ni/4H-SiC Schottky Barrier
  Yang Wei,Li Guang,Li Xiaoguang*,Xie Jiachun and Xu Jun
  2004,17(4):449-453
  Abstract(1250)  View PDF(1722)   [HTML]
Crystal Structure of (6aR,11aR)-4,9-dimethoxy-3-hydroxypterocarpan
  Deng Yanru,Jiang Yanfeng,Xi Chanjuan,Wu Shuixian and Wang Hanqing*
  2004,17(4):454-458
  Abstract(1507)  View PDF(1540)   [HTML]
The Effects of Self-polarization on Emission and Excitation Spectra of Eu(DBM)3·Phen Doped in Poly(methyl methacrylate)
  Jiu Hongfang,Su Wei,Ji Yaohui,Zhang Qijin*,Zhao Hui,Liang Hao and Chen Biao
  2004,17(4):459-464
  Abstract(1193)  View PDF(1043)   [HTML]
Polarographic Study on Metal Ion Bi(Ⅲ) Complex System
  Zhang Jianmin* and Wei Aiqing
  2004,17(4):465-470
  Abstract(1059)  View PDF(1765)   [HTML]
Heterogeneous Nucleation and Solidification Prediction of Sn-Pb Alloy Droplets
  Wu Pinga*,Tian Yali,Jiang Enyong,Tang Wenchao,Hiroki Fukuda and Teiichi Ando
  2004,17(4):471-475
  Abstract(1397)  View PDF(1689)   [HTML]
A Fluorescence Study on the Interactions of Cationic Lipids with Bovine Serum Albumin
  Wu Qihua,Zhu Manzhou and Guo Qingxiang*
  2004,17(4):476-480
  Abstract(1218)  View PDF(1363)   [HTML]
Synthesis and Formation Mechanism of Co3O4 Nanorods by a Solvothermal Process
  Chen Youcun* and Zhang Yuanguang
  2004,17(4):481-484
  Abstract(1021)  View PDF(1237)   [HTML]
Study of Structure and Property for the NOx Storage Catalyst BaZrO3 Containing Noble Metal
  Gao Aimei,Lin Peiyan*,Tu Jing,Meng Ming and Li Quanxin
  2004,17(4):485-488
  Abstract(1114)  View PDF(1359)   [HTML]
Effects of Doping Metal on the Carburization of MoO3/Al2O3
  Zhu Quanli,Zhao Jun,Zhang Bin,Ji Shengfu,Yang Jian,Wang Jiaxin and Wang Hanqing*
  2004,17(4):489-494
  Abstract(1254)  View PDF(1385)   [HTML]
Mophology Character of the Sol-gel Derived Bioactive Glass in SBF Solution
  Zhang Xiaokai*,Liu Wei and Chen Xiaofeng
  2004,17(4):495-498
  Abstract(1114)  View PDF(1513)   [HTML]
Miscibility of Crystalline Phase in Ferroelectric Blend of Vinylidene Fluoride/trifluoroethylene Copolymer
  Bai Baolong,Zhang Xingyuan*,Peng Zhi,Chan Helen Lai-wah and Choy Chung-loong
  2004,17(4):499-502
  Abstract(1176)  View PDF(1212)   [HTML]
Studies on Electrochemical Synthesis of Polythiophene in an Ionic Liquid
  Shi Jiahua,Yang Chunhe,Gao Qingyu* and Li Yongfang
  2004,17(4):503-507
  Abstract(1211)  View PDF(2112)   [HTML]
Studies on Viscosity of PVP in Mixed Solvents H2O/THF
  Ren Lin,Zhu Pingping*,Yang Haiyang,Zhang Jin and Zhang Shicheng
  2004,17(4):508-512
  Abstract(1233)  View PDF(3099)   [HTML]