Volume 17,Issue 3,2004 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Review

The Studies of Free Radical Reactions by Using Time-resolved FTIR Emission Spectroscopy
  Kong Fanao* and Dong Feng
  2004,17(3):225-232
  Abstract(1430)  View PDF(1571)   [HTML]

Letter

Electron Momentum Spectroscopy of Inner Valence Orbitals 3a1 and 2b2 of Methylene Fluoride
  Zhou Hui,Su Guolin,Ren Xueguang,Zhang Shufeng,Li Bin,Ning Chuangang,Li Guiqin and Deng Jingkang*
  2004,17(3):233-235
  Abstract(914)  View PDF(1027)   [HTML]

Article

The Lateral and Longitudinal Etching Rates of Silicon and Silica on Si(100)Surface
  Ouyang Jianhua and Zhao Xinsheng*
  2004,17(3):236-240
  Abstract(1235)  View PDF(1970)   [HTML]
Ab initio Study of the Hydrogen-bonded Clusters of N-methylformamide-water
  Mu Xiaolan,Jin Yanling,Wang Xiuyan* and Lou Nanquan
  2004,17(3):241-248
  Abstract(1188)  View PDF(1212)   [HTML]
Spin Polarization Effect of Ni2 Molecule
  Yan Shiying* and Zhu Zhenghe
  2004,17(3):249-252
  Abstract(1156)  View PDF(1482)   [HTML]
A DDA Calculation on the Optical Properties of Silver Nanorods
  Yang Zhilin,Hu Jianqiang,Li Xiuyan,Zhou Haiguang and Tian Zhongqun*
  2004,17(3):253-258
  Abstract(1525)  View PDF(2228)   [HTML]
Photoinduced Charge Transfer between N,N-dimethylaniline and Quinone
  Wan Huaping,Li Xiangyuan*,Duan Xiaohui and Zhou Lixin*
  2004,17(3):259-262
  Abstract(1268)  View PDF(1063)   [HTML]
Chaos in the Transitional States Induced by the Bending Motion
  Wu Guozhen*,Zhang Chenhui and Liu Zhaojun
  2004,17(3):263-268
  Abstract(903)  View PDF(1437)   [HTML]
New Observation of the Na2 2 3Πg and 3 3Πg States by Pulsed Perturbation Facilitated Optical-Optical Double Resonance Spectroscopy
  Cui Chengzhe,Chen Zheng,Liu Yaoming and Li Li*
  2004,17(3):269-278
  Abstract(900)  View PDF(957)   [HTML]
Hyperfine Structure of the[14. 6]2Δ5/2-X 2Δ5/2(9,0)Band of NiI
  A. S. C. Cheung
  2004,17(3):279-282
  Abstract(852)  View PDF(886)   [HTML]
Energy Transfer Within CO(A 1Π~e 3Σ-)Mixed States———Temporal Behavior of Transition Amplitude and Phase Angle
  Tian Hongmei,Sha Guohe* and Zhang Cunhao
  2004,17(3):283-291
  Abstract(1259)  View PDF(1191)   [HTML]
Vibrational Spectroscopy of Trichloroethene Cation by Vacuum Ultraviolet Pulsed Field Ionization-photoelectron Method
  Woo H K,Lau K C and Ng C Y*
  2004,17(3):292-304
  Abstract(1073)  View PDF(1346)   [HTML]
Preparation of Nano Bi12TiO20 Powders and Their Optical Absorption Characteristic
  Zhou Aiqiu,Xu Xiaohong*,Yao Weifeng,Zeng Fanliang and Song Bangqiang
  2004,17(3):305-308
  Abstract(1213)  View PDF(1741)   [HTML]
Dynamics Study on the Multi-Photon Dissociation of CS2+ to CS+
  Wang Feng,Zhang Limin,Wang Zhong,Hou Yi,Ren Wenqing,Zhuang Xiujuan and Yu Shuqin*
  2004,17(3):309-316
  Abstract(1103)  View PDF(1202)   [HTML]
Preparation and Photo-catalytic Activity of Nano-Iron Oxide/Bentonites
  Liu Ying,Li Yimin and Li Haiyang*
  2004,17(3):317-320
  Abstract(1134)  View PDF(936)   [HTML]
The Anion Photoelectron Spectrometer Used in Studying Binary Metal Anion Cluster
  Xing Xiaopeng,Liu Hongtao,Sun Shutao,Cao Yali and Tang Zichao*
  2004,17(3):321-325
  Abstract(1388)  View PDF(1540)   [HTML]
Ab initio Investigation of the C2(a 3Πu)+NO Reaction
  Zhang Zhaoxia,Xu Gang,Pei Linsen,Chen Congxiang and Chen Yang*
  2004,17(3):326-332
  Abstract(1119)  View PDF(1089)   [HTML]
Characteristic Study on VUV Laser Generated by Two-Photon Resonant Four Wave Mixing in Xenon
  Li Qifeng,Wang Hua,Shi Yong,Dai Jinghua,Liu Shilin*,Yu Shuqin and Ma Xingxiao
  2004,17(3):333-338
  Abstract(1112)  View PDF(1286)   [HTML]
The Semirigid Vibrating Rotor Target Model for Atom-polyatom Reaction:Application to F+CH2D2 →CH2D/CHD2+DF/HF
  Yao Li,Han Keli*,Song Heshan and Zhang J. Z. H.
  2004,17(3):339-345
  Abstract(1156)  View PDF(1005)   [HTML]
Product Pair-correlation by Crossed Molecular Beam and Time-sliced Ion Velocity Imaging Methods
  Lin Jim Jr-Min,Zhou Jingang,Shiu Wei-Chen and Liu Kopin*
  2004,17(3):346-356
  Abstract(1310)  View PDF(1010)   [HTML]
Near-Ultraviolet Absorption Spectrum of Vinoxy Radical(CH2CHO)by Cavity Ringdown Spectroscopy
  Wang Liming and Zhang Jingsong*
  2004,17(3):357-361
  Abstract(1537)  View PDF(1251)   [HTML]
A Simplified Formulation of Linear and Nonlinear Spectroscopy of Ordered Molecular Systems
  Wang Hongfei*
  2004,17(3):362-368
  Abstract(1195)  View PDF(1023)   [HTML]