Volume 17,Issue 1,2004 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Letter

Direct Measurement of Conversion Time of Bacterio-chlorophyll a from the S3 to S1 State in Pyridine Solution
  Shi Ying,Liu Jianyong,Han Keli* and Lou Nanquan
  2004,17(1):1-3
  Abstract(837)  View PDF(1090)   [HTML]
Generation of Multicharged Krypton Ions in Nanosecond Laser Ionization of Krypton Beam
  Luo Xiaolin,Kong Xianglei,Niu Dongmei,Qu Hongbo and Li Haiyang*
  2004,17(1):4-6
  Abstract(882)  View PDF(1063)   [HTML]
Hydrothermal-Reduction Synthesis of Co9S8 Single-Crystal Flakes and Magnetic Property
  Zhang Yuanguang and Guo Fana*
  2004,17(1):7-9
  Abstract(930)  View PDF(1010)   [HTML]

Article

A New Product Channel in the Energy Transfer of CO( a,v')+ NO(X)
  Zhang Lei,Zhang Min,Li Xuechu,Wang Xiuyan and Shen Guanlin*
  2004,17(1):10-14
  Abstract(775)  View PDF(933)   [HTML]
Crossed Molecular Beam Studies of the Fluorine Atom Reaction with Trans-1,3-butadiene
  Gu Quanli,Wang Xiuyan,Shen Guanlin,Yang Chongxin,Ran Qin and Yang Xueming*
  2004,17(1):15-20
  Abstract(1012)  View PDF(1174)   [HTML]
Structures and Vibrational Spectra of Protonated Acetone Clusters
  Xu Xuesong,Hu Zhan,Jin Mingxing,Liu Hang and Ding Dajun*
  2004,17(1):21-27
  Abstract(1294)  View PDF(1163)   [HTML]
Potentional Energy Function and Vertical Ionization Potential of BBrn(n=0,+1,+2)
  Ran Ming*,Gao Tao and Huang Ping
  2004,17(1):28-32
  Abstract(924)  View PDF(1098)   [HTML]
Energy Band and Conductivity of(PyH)[Ni(dmit)2]2
  Lei Hong*,Xu Wen and Fang Qi
  2004,17(1):33-37
  Abstract(884)  View PDF(1334)   [HTML]
Integral Equation Method for the Determination of the Depletion Potential Between Two Colloidal Particles
  Zhou Shiqi*,Zhang Xiaoqi,Xiang Xianwei and Xiang Hong
  2004,17(1):38-44
  Abstract(885)  View PDF(882)   [HTML]
Theoretical Study on Intermolecular Interactions of Ethyl Azide Dimers
  Xia Qiying,Xiao Heming*,Ju Xuehai and Gong Xuedong
  2004,17(1):45-50
  Abstract(746)  View PDF(1074)   [HTML]
Fluorescence Behavior of Aromatic Compounds Immobilized on A Substrate Surface:A Monte Carlo Simulation
  Wang Weina,Fang Yu*,Zhang Zhengpu and Jiang Xintian
  2004,17(1):51-55
  Abstract(876)  View PDF(989)   [HTML]
Study on the Binding Ability of Mono-6-p-Nitrobenzoyl-β-Cyclodextrin with Naphthalene Derivatives in Aqueous Solution
  Wang Yonghui,Zhu Manzhou,Ye Jianping and Guo Qingxiang*
  2004,17(1):56-60
  Abstract(1039)  View PDF(1270)   [HTML]
Photochemical Reactions of Hypocrellin A with Dibenzylamine and N-methylbenzylamine
  Chen Yongkuan,Li Cong,Tai Hong,Gu Kun,Wang Hanqing* and Chen Yuanteng
  2004,17(1):61-65
  Abstract(976)  View PDF(1107)   [HTML]
Photocatalytic Decomposition of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid over Amorphous Titania Modified Pt(IV)under Visible Light
  Sun Yufeng,Huang Xingjiu,Ye Gang,Wang Lianchao,Meng Fanli,Liu Wei and Liu Jinhuai*
  2004,17(1):66-69
  Abstract(852)  View PDF(1013)   [HTML]
Study on Failure Mechanism of HDI Lube and Performances of Lube Additive X-1P
  Lü Xingdong*,Shu Wangen,Shi Pengtu and Yang Mingchu
  2004,17(1):70-74
  Abstract(979)  View PDF(1001)   [HTML]
Defect Structure,Electrical Property and Oxygen Permeation of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ
  Jiang Guoshun*,Song Chunlin,Li Dongcai,Feng Shaojie,Liu Wei and Chen Chusheng
  2004,17(1):75-78
  Abstract(844)  View PDF(906)   [HTML]
Studies on Synthesis and Sensing Characteristics of Nanocrystalline HoFeO3
  Niu Xinshu*,Du Weimin,Du Weiping and Jiang Kai
  2004,17(1):79-82
  Abstract(872)  View PDF(1202)   [HTML]
Study on the Stability of Nanosized Fe3O4 Magnetic Fluids
  Zhang Yinyan*,Yin Yansheng,Zhang Jinsheng and Ma Laipeng
  2004,17(1):83-86
  Abstract(1337)  View PDF(963)   [HTML]
Studies of Oxidation on GaAs(100)Surface by XPS
  Ren Diansheng*,Wang Wei,Li Yuchen and Yan Ruyue
  2004,17(1):87-90
  Abstract(1158)  View PDF(1829)   [HTML]
Study on the V-P-O/ SiO2 Catalyst in the Partial Oxidation of Iso-butane
  Zhong Shunhe*,Wang Xitao and Geng Yunfeng
  2004,17(1):91-94
  Abstract(963)  View PDF(953)   [HTML]
Influence of CO2 Reforming of CH4 Reaction Performance by Adding Vapor on Ni/CeO2-ZrO2-Al2O3 Catalyst
  Li Chunlin,Fu Yilu*,Meng Ming,Bian Guozhu,Xie Yaning,Hu Tiandou and Zhang Jing
  2004,17(1):95-99
  Abstract(1247)  View PDF(1247)   [HTML]
Study on Interaction between Gelatin and AgBr Crystal Particles
  Li Dongqin,Dong Yongping,Huang Bixia* and Yue Jun
  2004,17(1):100-104
  Abstract(835)  View PDF(1119)   [HTML]
The Morphological Structure and Multiphase Transitions of Segmented Polyesteramide
  Li Guang*,Gaymans R J,Yang Shenlin and Jiang Jianming
  2004,17(1):105-110
  Abstract(886)  View PDF(1324)   [HTML]