Volume 16,Issue 4,2003 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Letter

An Electron Momentum Spectroscopy Investigation on Outer Valence Orbitals 2e and 4a1 of Trichlorofluoromethane
  Yin Xiaofeng,Chen Xiangjun*,Zhang Xuhuai,Xu Chunkai,Shan Xu,Wei Zheng and Xu Kezun
  2003,16(4):241-243
  Abstract(750)  View PDF(1201)   [HTML]

Article

Multiphoton Excitation of an Ozone Molecule in Laser Fields
  Pan Luning*,Han Zhaoguang and Ding Shiliang
  2003,16(4):244-250
  Abstract(1002)  View PDF(974)   [HTML]
Theoretical Study on the Tautomeric Reaction of CH3S CH2SH
  Pei Kemei,Li Yimin,Kong Xianglei and Li Haiyang*
  2003,16(4):251-256
  Abstract(883)  View PDF(1062)   [HTML]
Prediction of the Interaction of HIV-1 Integrase and Inhibitor Aurintricarboxylic Acid Using Docking
  Song Wei,Chen Weizu,Zhang Xiaoyi and Wang Cunxin*
  2003,16(4):257-260
  Abstract(1020)  View PDF(1174)   [HTML]
Calculation for Stretching Energy Levels of UF6 Molecule
  Cheng Yan,Bai Yulin,Chen Xiangrong* and Gou Qingquan
  2003,16(4):261-264
  Abstract(887)  View PDF(1040)   [HTML]
The Molecular Structure and Potential Energy Function of the Ground State of UC2 Molecule
  Wang Hongyan,Zhu Zhenghe,Fu Yibei,Wang Xiaolin and Sun Ying
  2003,16(4):265-269
  Abstract(921)  View PDF(1095)   [HTML]
Statistical Theory of the Stable and Metastable Transitions for Crystallization and Fusion of Homopolymers
  Song Mingshi*,Chen Jianquan,Hu Guixian,Zhao Bin and Li Xiaoyu*
  2003,16(4):270-288
  Abstract(890)  View PDF(1060)   [HTML]
A Study on the Step Growth Kinetics of KDP Crystal by Michelson Laser Interferometer Experiment
  Lu Guiwu,Li Chunxi*,Wang Zihao,Xia Hairui,Sun Daliang,Yu Xiling and Guan Jiteng
  2003,16(4):289-292
  Abstract(805)  View PDF(1348)   [HTML]
A Study of Some Novel Metal-chelated and Bromizated Phthalocyanine Dyes in Relation to Their Photo-physical Properties
  Gan Changsheng*,Yan Tiantang and Peng Bixian
  2003,16(4):293-298
  Abstract(835)  View PDF(1341)   [HTML]
Preparation and Electrochemical Lithium Intercalation Performance of Segmented Carbon Nanofibers
  Wu Guotao,Wang Miao*,Li Zhenhua,Chen Weixiang,Xu Zhude,Li Wenzhu,Chen Maohui,You Jinkua and Lin Zugeng
  2003,16(4):299-302
  Abstract(904)  View PDF(1333)   [HTML]
Synthesis and Redox Study for Complex C60 Pt(CO)(Pph3)
  Wu Zhenyi*,Yang Sengen,Lin Yongsheng,Cheng Dadian and Zhan Mengxiong
  2003,16(4):303-306
  Abstract(811)  View PDF(1191)   [HTML]
Preparation, Microstructure and Photoelectrochemical Properties of Co Doped Titanium Oxide Electrodes
  Shen Pan,Cao Jianglin,Leng Wenhua* and Wang Jianming
  2003,16(4):307-311
  Abstract(831)  View PDF(1430)   [HTML]
Effect of Aging Temperature and Fe/Zr on the Structure and Performance of the Solid Superacid Catalyst SO42- /Fe2O3-ZrO2
  Chen Tongyun*,Gu Xupeng and Wan Yubao
  2003,16(4):312-316
  Abstract(878)  View PDF(877)   [HTML]
The Kinetic Study of PMMA Isothermal Combustion
  Zeng Wenru,Li Shufen and Chow W K
  2003,16(4):317-320
  Abstract(918)  View PDF(1272)   [HTML]
Preparation and Characterization of Emulsifier-free Cationic MMA/HEMA Copolymer Latex Particle
  Tang Yecang,Fu Zhong,Liu Guangming and Sun Yimin
  2003,16(4):321-325
  Abstract(880)  View PDF(1589)   [HTML]
Making the Micro-patterns Directly on a Curved Surface of Polymer by Micromolding
  Pan Lijia,Jin Bangkun,He Pingsheng and Chen Lei
  2003,16(4):326-330
  Abstract(926)  View PDF(947)   [HTML]
A Study on the Mechanism of the Interaction between Chitosan and Zincon
  Gao Guizhen,Jiao Qingcai,Ding Yilei,Chen Lei and Ding Lihua
  2003,16(4):331-336
  Abstract(816)  View PDF(941)   [HTML]