Volume 15,Issue 5,2002 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

Study of the B 2Σu+, A 2Πu and X 2Σg+ Electronic States of N2+
  Wu Shenghai,Liu Yuyan,Wu Ling,Xu Chaoxiong,Yang Xiaohua,Guo Yingchun,Tao Sufen and Chen Yangqin*
  2002,15(5):321-330
  Abstract(1247)  View PDF(1032)   [HTML]
Reactions of Al+ and Mg+ with Acetonitrile in Gas Phase Using Laser Ablation-Molecular Beam Method
  Wang Jin,Wang Juan,GaoHui,Zhang Yunwu* and Sheng Liusi
  2002,15(5):331-336
  Abstract(1061)  View PDF(1197)   [HTML]
Thermal Decomposition of 1,2-Dichloroethane in a Single-Pulse Shock Tube
  Cui Jiping,He Yuzhong*,Wang Su,Fan Bingcheng and Wang Jing
  2002,15(5):337-340
  Abstract(1156)  View PDF(1296)   [HTML]
Abel Inversion in Ion Imaging: Approximation and Its Revision
  Zhang Jinghui*,Xu Jijun,Xie Jinchun and Sha Guohe
  2002,15(5):341-345
  Abstract(1751)  View PDF(2064)   [HTML]
Quenching and Enhancement of Fluorescence of Dye Molecule on Negative and Positive Colloid Silver Particles
  Si Minzhen,Wu Rongguo and Zhang Pengxiang
  2002,15(5):346-350
  Abstract(1297)  View PDF(1489)   [HTML]
Estimation and Prediction on Heats of Formation for Nitro Furazan Series Compounds with Novel Molecular Subgraph
  Liu Jianhong, , ,,Tian Deyu,Hong Weiliang and Huang Qichao
  2002,15(5):351-356
  Abstract(1205)  View PDF(1175)   [HTML]
Structural Stabilities of Small Cationic Sulfur Clusters
  Chen Mingdan,Liu Minghong,Liu Jianwen,Jiao Yucai and Zhang Qianer
  2002,15(5):357-362
  Abstract(1048)  View PDF(2280)   [HTML]
Calculation Reorganize Energy of Electron Transfer Reaction in Benzene Nitride
  Mu Tiancheng and Zou Lizhuang
  2002,15(5):363-366
  Abstract(1180)  View PDF(1531)   [HTML]
Ab initio Study of the CH3NO2 Rearrangement Potential Energy Surface
  Tian Qin,Hu Wenfang,He Tianjing*,Chen Dongming and Liu Fanchen
  2002,15(5):367-374
  Abstract(1349)  View PDF(1182)   [HTML]
Quantum Chemistry Studies on the Nitrogen Containing Group Modified β-Cyclodextrins
  Gao Haixiang,Lu Runhua,Cao Yujuan and Wang Hanqing*
  2002,15(5):375-378
  Abstract(1001)  View PDF(1289)   [HTML]
The Periodic Three-state Hopping Model for Molecular Motors
  Feng Juan,Zhuo Yizhong and Liu Fuhu
  2002,15(5):379-386
  Abstract(1110)  View PDF(1780)   [HTML]
Molecular Orientational Structure of C60 Crystal in Ordered Phase
  Cao Wanqiang,Liu Jundiao and Li Jingde
  2002,15(5):387-392
  Abstract(1031)  View PDF(1123)   [HTML]
γ-irradiation Preparation of Nickel-Poly(Methyl Methacrylate)Nanocomposites in a Heterogeneous System
  Ni Yonghong,Ge Xuewu*,Zhang Zhicheng and Zhu Zhiling
  2002,15(5):393-395
  Abstract(1013)  View PDF(1141)   [HTML]
Fabrication of Y2O3-stablized ZrO2 Ultrathin Film by Newly Developed Component-Controllable Langmuir-Blodgett Method
  Zou Ganga,Fang Kun,Song Haizheng and He Pingsheng*
  2002,15(5):396-400
  Abstract(1267)  View PDF(4)   [HTML]