Volume 14,Issue 4,2001 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

Study on Coupling of Methane in Glow-discharge Reactor with Rotating poly-tip Electrodes*
  Cui Jinhua,Xu Genhui and Wang Jiaxin
  2001,14(4):385-388
  Abstract(693)  View PDF(1050)   [HTML]
Photodissociation of CS2+( 2 Πg) via (1+1) Excitation
  Chen Jun,Xu Haifeng,Guo Ying,Dai Jinghua,Zhang Limin,Liu Shilin and Ma Xingxiao
  2001,14(4):389-396
  Abstract(1050)  View PDF(1094)   [HTML]
Kinetic Effect on Stability of the Triplet Diphenylcarbene
  Hu Yingmo,Hirai Katsuyuki and Tomioka Hideo
  2001,14(4):397-402
  Abstract(795)  View PDF(1075)   [HTML]
Algebraic Recursion Formulas for Perturbation Calculationof Energy Levels and Wave Functions in Potential Wells
  She Shouxian,Wu Liu,Wang Jian and Zhang Sijiong
  2001,14(4):403-413
  Abstract(797)  View PDF(1018)   [HTML]
Theoretical Studies on the Structure and Thermodynamic Properties of 2,3,7,8-Tetrachlorinated Dibenzo-p-dioxin
  Liu Gousheng,Song Xingfu,Yu Jianguo and Qian Xuhong
  2001,14(4):414-420
  Abstract(758)  View PDF(951)   [HTML]
Inner Pressure and Inner Energy of the Liquid
  Chu Jun and Xu Xianfeng
  2001,14(4):421-425
  Abstract(656)  View PDF(1296)   [HTML]
A Theoretical Study on Synergism in Nonideal Binary Mixtures of Surfactants*
  Wang Zhengwu,Li Ganzuo,Liu Juncheng,Guan Daren and Lou Anjing
  2001,14(4):426-432
  Abstract(753)  View PDF(1217)   [HTML]
Optical Characteristic Studies of Porous Silicon and Conducting Polymer (PCDM) Light Emitting Devices
  Dong Yaming,Zhong Juhua and Xie Xianghua
  2001,14(4):433-438
  Abstract(665)  View PDF(933)   [HTML]
The Configuration of Annealed C(Film)/Si (SiO2)(Nanometer Particles)/C(Film)
  Qiu Xiaoyan,Li Jian,Zhao Baogang,Liu Cunye,Wang Yao,Liu Xiaodong and Lin Yaoqiang
  2001,14(4):439-444
  Abstract(1107)  View PDF(946)   [HTML]
In-situ Synthesis of Lead Naphthenate andLead Alkylsalicylate as by Microwave-assisted Technique and Tribological Behaviors
  Ou Zhongwen,Liu Weimin,Xu Binshi,Ding Peidao and Ma Shining
  2001,14(4):445-452
  Abstract(645)  View PDF(1003)   [HTML]
The Influence of Pre-processing of TiO2. nH2O Gel on SrTiO3 Powders from Hydrothermal Synthesis
  Zhang Shicheng,Han Yuexin,Chen Bingchen and Song Xiaoping
  2001,14(4):453-558
  Abstract(792)  View PDF(1188)   [HTML]
Study of Thin Poly-hexamethyladisiloxane Films Deposited with R.f.Plasma with XPS
  Qi Shangkui,LüJinjun,Zhang Pingyu,Yang Shengrong,Wang Yunfei and Wang Jingyi
  2001,14(4):459-464
  Abstract(748)  View PDF(1071)   [HTML]
Preparation and Property of a Negatively Charged Colloidal Nano-silver
  Si Minzhena,Wu Rongguob and Zhang Pengxiangc
  2001,14(4):465-468
  Abstract(990)  View PDF(1705)   [HTML]
Research for Preparation of SnO2 Ultrafine Particle Films
  Lu Hui,Wang Liangxing,He Liming,Ten Yueli and Pan Xiaoren
  2001,14(4):469-473
  Abstract(886)  View PDF(1295)   [HTML]
Preparation and Stabilization of Emulsifier-free Macromolecule Nanoparticle Latex
  You Lisha,Fu Zhong,Wu Huaqiang and Zhang Wenmin
  2001,14(4):474-478
  Abstract(790)  View PDF(1305)   [HTML]
Study of Fish Gelatin as a Carrier of Silver Halide Nanoparticles
  Huang Bixiaa,Song Leia,Yue Junb and Zheng Zhixiaa
  2001,14(4):479-484
  Abstract(871)  View PDF(1091)   [HTML]
Effect of Ag+-doped on the Conductance and Gas-Sensing Properties of CdFe2O4
  Ge Xiutao
  2001,14(4):485-490
  Abstract(768)  View PDF(993)   [HTML]
Laser Stimulated i-Butane Selective Oxidation to MAA on the Surface of Fe-Mo-O
  Zhong Shunhe,Geng Yunfeng and Tao Yuewu
  2001,14(4):491-496
  Abstract(857)  View PDF(1115)   [HTML]
Improvement and Characterization of TiO2 Film Photocatalyst
  Shen Hangyan,Zhang Jinxia and Tang Xinshuo
  2001,14(4):497-500
  Abstract(676)  View PDF(1090)   [HTML]
The Study of the NOx Storage Mechanism and Property of the Catalyst Pt/Ba-Al-O
  Li Xingang,Meng Ming,Lin Peiyan and Wang Wendong
  2001,14(4):501-506
  Abstract(625)  View PDF(722)   [HTML]
Microstructure and Causal Mechanism of Inorganic-polymeric Composite Particles Prepared by Suspension Polymerization
  Duan Yufeng,Zhang Qiang and Yang Jun
  2001,14(4):507-512
  Abstract(930)  View PDF(1032)   [HTML]