Volume 14,Issue 1,2001 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

Developments in Pulse Radiolysis Study of Metallic Clusters in Aqueous Solution
  Liu Huarong*,Ge Xuewu,Ni Yonghong,Ye Qiang,Zhang Guangxiang and Zhang Zhicheng
  2001,14(1):1-18
  Abstract(1016)  View PDF(1026)   [HTML]
Formation and Photodissociation of Mn/P Ti/P Binary Clusters
  Han Chunying,Zhang Xia,Zhao Xiang,Gao Zhen and Zhu Qihe
  2001,14(1):19-26
  Abstract(1162)  View PDF(990)   [HTML]
The Study of the Change of Fine-structures in Rotational Energy Transfer of NH2 ()
  Zhang Min,Shen Guanlin,Li Xuechu and Wang Xiuyan
  2001,14(1):27-32
  Abstract(1084)  View PDF(1056)   [HTML]
A Study of Photoionosation Mass Spectrometry of Nitrous Oxide
  Wang Yingxue,Zhu Linfan,Liu Xiaojing,Jiang Ximan,Yuan Zhensheng,Yang Tao and Xu Kezun
  2001,14(1):33-39
  Abstract(1174)  View PDF(978)   [HTML]
Upconversion Luminescence in Nd3+: LaCl3
  Yin Min and Krupa J. C.
  2001,14(1):40-46
  Abstract(1259)  View PDF(1163)   [HTML]
Theoretical Study on the Reaction Mechanism of between HN and O3
  Li Laicai,Zhou Hongping and Tang Zhuohua
  2001,14(1):47-50
  Abstract(1047)  View PDF(955)   [HTML]
Theoretical Analyses of Solvent Polarity Scales Using Molecular Surface Electrostatic Potentials
  Zou Jianwei,Shang Zhicai and Yu Qingsen
  2001,14(1):51-56
  Abstract(1018)  View PDF(1192)   [HTML]
Quantum Topological Analysis of Two P-ylide Reactions
  Zeng Yanli,Zheng Shijun and Meng Lingpeng
  2001,14(1):57-64
  Abstract(979)  View PDF(1069)   [HTML]
Ceometries, Energetics and Spectroscopic Properties of Oxygen Clusters Oxy (x=2~6, y=-2~2)
  Yi Jun,Chen Hongbo,Wei Guang,Lin Yinzhong and Liao Daiwei
  2001,14(1):65-74
  Abstract(1167)  View PDF(867)   [HTML]
Theoretical Study on the Weak-interaction of Na-Furan Charge Transfer Complex with Density Functional Theory
  Zhang Chong and Bu Yuxiang
  2001,14(1):75-82
  Abstract(1145)  View PDF(1079)   [HTML]
The Research on SO2 Stability in Gas Absorption Cell
  Deng Min,Sun Min,Ma Zhijun,Shao Shisheng,Tan Kun,Zhang Yinchao and Hu Huanling
  2001,14(1):83-87
  Abstract(1146)  View PDF(1024)   [HTML]
Characteristics of Electrochemical Insertion Lithium of Carbon Nanotubes
  Chen Weixianga,Wu Guotaob,Wang Chunshengc,Yang Hangshenga,He Peimob,Zhang Xiaobinc,Xu Zhudea,Li Wenzhub and Yang Yong
  2001,14(1):88-94
  Abstract(1321)  View PDF(1030)   [HTML]
Studies on Intense Photoluminescence of Nano-ZnO Particles in Anodic Aluminum Oxide Membrane
  Shi Gang,Mou Jimei,Cai Weili and Zhang Lide
  2001,14(1):95-99
  Abstract(1172)  View PDF(999)   [HTML]
Investigation of Colloid Character for Interaction Gelatin with Silver
  Shen Dejun and Zhang Chaoping
  2001,14(1):100-106
  Abstract(1194)  View PDF(979)   [HTML]
Studies on the Valence Band of Ethylene (C2 H4) on Fu ( ) Surface
  Zhang Jianhua,Wu Yue,Zhuang Youyi,Zhang Hanjie,Wang Jian,Li Haiyang,He Pimo,Bao Shining,Liu Fengqin,Y.Kuirexi and Qian Haijie
  2001,14(1):107-112
  Abstract(1503)  View PDF(1099)   [HTML]
Study of Molybdenum Components in (K, Mo) Y-Zeolites by EXAFS
  Ye Shuji,Wei Shiqianga,Meng Ming,Bian Guozhu and Jiang Ming
  2001,14(1):113-118
  Abstract(1200)  View PDF(911)   [HTML]
Effect of Polymers on the Cloud Point of Dodecyl-polyoxyethylene Polyoxypropylene Ether Nonionic Surfactants
  Mu Jianhai,Li Ganzuo,Chen Wenjun and Li Ying
  2001,14(1):119-124
  Abstract(1563)  View PDF(1005)   [HTML]
Copolymer Miscibility——The Intramolecular Repulsion and the Excess Copolymerization Enthalpy
  Zhu Xinsheng,Wen Dijiang,Zhang Ying and Zheng Anna
  2001,14(1):125-129
  Abstract(1059)  View PDF(924)   [HTML]