Volume 13,Issue 4,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Letter

Measurement of Electron Momentum Profileof 3σu Orbital of Carbon Dioxide
  Jia Changchun,Chen Xiangjun,Ouyang Gong,Xu Chunkai,Peng Leilei,Tian Shanxi and Xu Kezun
  2000,13(4):385-387
  Abstract(955)  View PDF(932)   [HTML]
Measurement of Electron Momentum Profileof 3σu Orbital of Carbon Dioxide
  Jia Changchun,Chen Xiangjun,Ouyang Gong,Xu Chunkai,Peng Leilei,Tian Shanxi and Xu Kezun
  2000,13(4):385-387
  Abstract(1107)  View PDF(2674)   [HTML]

Article

Theoretical Study on Stochastic Resonancein Chemical Systems
  Xin Houwen
  2000,13(4):388-405
  Abstract(1188)  View PDF(1289)   [HTML]
Study on the Rotational Spectra of the Weak Band(2,3)in the Comet-tail System(A2Π-X2Σ+)of CO+ Using Velocity-Modulation Laser Spectroscopy
  Yang Xiaohua,Chen Yang,Cai Peipei,Wang Rongjun and Lu Jingjing
  2000,13(4):406-412
  Abstract(1185)  View PDF(869)   [HTML]
Photoionization Dynamics in the Intense Femtosecond Laser Field by Analyzing Massand Photoelectron Spectrum
  Yang Song,Jiang Bo,Sha Guohe,Xu Dali,Lou Nanquan and Xie Jinchun
  2000,13(4):413-418
  Abstract(1250)  View PDF(833)   [HTML]
Preparation,Detection and Collision Decay of Angular Momentum Orientation in Molecules
  Gao Wenbin,A.D.Rudert,J.Martin,H.Zacharias and J.B.Halpern
  2000,13(4):417-424
  Abstract(1110)  View PDF(946)   [HTML]
The Formation of Stable H4+ by Reaction
  Wang Huaying and Zhang Xia
  2000,13(4):425-429
  Abstract(877)  View PDF(843)   [HTML]
Analytical Potential Energy Function for the Ground State(C2V,A1)of LaH2
  Ran Ming,Jiang Gang,Gao Tao and Zhu Zhenghe
  2000,13(4):430-436
  Abstract(959)  View PDF(998)   [HTML]
DFT Study on Coordination Clusters of NxHy-Fe(x=0~2,y=0~3)
  Lin Yiji,Cai Yun,Lin Jingdong,Yi Jun,Chen Hongbo and Liao Daiwei
  2000,13(4):437-441
  Abstract(1182)  View PDF(897)   [HTML]
Structures and Vibrational Frequencies of Pyruvic Acid:Density Functional Theory Study
  Du Dongmei,Fu Aiping,Zhou Zhengyu and Yu Qingsen
  2000,13(4):442-448
  Abstract(1168)  View PDF(946)   [HTML]
Study on the Effect of Bromation on Molecular Properties of Hypocrellin by Quantum Chemistry
  Yi Pinggui,Liu Junfeng and Song Hefu
  2000,13(4):449-454
  Abstract(999)  View PDF(1109)   [HTML]
Molecular Dynamics Simulations of the Variation of Structure and Energy in the Solidification of Liquid Au
  Qi Yuanhua,Gu Tingkun and Qin Jingyu
  2000,13(4):455-460
  Abstract(1072)  View PDF(1171)   [HTML]
Simulation of the Roughening Law for Mo2C Film Surface
  Ran Yangqiang,Zheng Ruilun,Chen Hong,Ping Ronggang and Lu Yi
  2000,13(4):461-467
  Abstract(1220)  View PDF(1124)   [HTML]
The Octanol-Water Partition Coefficient:The Effect of Electronic Interactions
  Li Xinhua,Zhu Longguan and Yu Qingsen
  2000,13(4):468-472
  Abstract(1173)  View PDF(1222)   [HTML]
Surface and Porous Structure Analysis of PAN-Based Activated Carbon Fibers
  Liu Zhenyu,Zheng Jingtang,Wang Maozhang and Zhang Bijiang
  2000,13(4):473-480
  Abstract(1143)  View PDF(1164)   [HTML]
Study on Amorphous Hydrous Zirconia by Infrared Spectrum
  Wang Dazhi,Luo Yi,Yang Lan,Yao Kun,Xiu Xiangqian,Wang Zheng,Tang Honggao and Yuan Wangzhi
  2000,13(4):481-486
  Abstract(1445)  View PDF(1124)   [HTML]
Study on Electron Structure for Ni Base Amorphous Alloy Electrodes
  Mo Shaobo,Yang Yezhi,Wang Longbiao,Wu Jun and Huang Qingan
  2000,13(4):487-491
  Abstract(1471)  View PDF(989)   [HTML]
The Influences of Surface Passivation on Luminescence Properties of Porous Silicon
  Li Hongjian,Qu Shu,Jian Zhijian,Peng Jingcui and Xiang Jiannana
  2000,13(4):492-496
  Abstract(1103)  View PDF(1269)   [HTML]
Surface-Enhanced Raman Spectra of Metallotetraphenyl Porphyrin Adsorbed on AgI Colloids
  Zhang Yinghui,Chen Dongming,He Tianjing,Wang Xiuyan and Liu Fanchen
  2000,13(4):497-502
  Abstract(1360)  View PDF(962)   [HTML]
A Study of Positron Annihilation and Its Photocatalytic Activity of LaFe1-xCuxO3
  Fu Xixian,Sang Lixia,Bai Shulin,Yang Qiuhua,Wang Junzhen,Sun Yihuan and Zeng Shulan
  2000,13(4):503-507
  Abstract(1138)  View PDF(776)   [HTML]
Properties of Magnetorheological Suspension for Filled Clusters of Cobalt-Phthalocyanine/Iron Nanoparticles
  Gong Rongzhou,Guan Jianguo and Yuan Runzhang
  2000,13(4):508-512
  Abstract(1204)  View PDF(1111)   [HTML]