Volume 13,Issue 2,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

False Lines due to Folding in Fourier Transform Spectroscopy
  Chen Xiyi,Lin Hai,Wang Dong and Zhu Qingshi
  2000,13(2):129-134
  Abstract(1715)  View PDF(1095)   [HTML]
H/D Exchange Reaction of Cyclopropane Derivatives in the Ion System of D2O
  Li Zhili and Liu Shuying
  2000,13(2):135-144
  Abstract(972)  View PDF(918)   [HTML]
248nm Laser Photolysis Studies of 1, 2- and 1, 4-Naphthaquinone with Kinetic Absorption Spectra
  Chen Jiafu,Chu Gaosheng,Xu Xianglin,Zhang Zhicheng and Yao Side
  2000,13(2):145-148
  Abstract(1319)  View PDF(1233)   [HTML]
The O-H Stretching Vibrational Overtones and Molecular Conformations of iso-Propanol
  Xu Shucheng,Zhang Lei,Xie Jinchun,Dai Dongxu,Jiang Bo,Sha Guohe and Zhang Cunhao
  2000,13(2):149-155
  Abstract(1243)  View PDF(1055)   [HTML]
Potential Energy Function for State X1∑+ of LaH
  Ran Ming,Gao Tao,Zhu Zhenghe,Jiang Gang,Jiang Guoqiang,Luo Deli and Wu Sheng
  2000,13(2):156-160
  Abstract(1219)  View PDF(1012)   [HTML]
Stochastic Resonance in the Iodate-Arsenic(Ⅲ) Reaction
  Jiang Yongjuna,Zhong Shi and Xin Houwen
  2000,13(2):161-164
  Abstract(1385)  View PDF(882)   [HTML]
Relativistic Pseudopotential ab initio Study of Electronic Structure in Uranyl Cations
  Shuai Maobing,Hu Hairong,Zhao Pengji,Wu Sheng and Tian Anmin
  2000,13(2):165-170
  Abstract(1047)  View PDF(934)   [HTML]
The Theoretical Studies on Reaction of O with HOBr
  Zhu Shuming,Chu Yannan,Wang Zhenya and Zhou Shikang
  2000,13(2):171-175
  Abstract(1250)  View PDF(954)   [HTML]
An Algebraic Calculation of Vibrational Spectrum of OH Bond in H2O Molecule
  Hou Xiwen,Qin Ying and Mao Feng
  2000,13(2):176-180
  Abstract(1380)  View PDF(1195)   [HTML]
Analyses Statistics Character of Fluctuations in Degenerated Spectra
  Xiao Changming and Luo Jiuli
  2000,13(2):181-189
  Abstract(1203)  View PDF(973)   [HTML]
Theoretical Studies of the Full Configuration EPR Parameters for a 4A2(3d3) State Ion in Trigonal Crystal Field
  Yang Ziyuan
  2000,13(2):190-196
  Abstract(1388)  View PDF(967)   [HTML]
Study on Complexes between Nitrogenous Aromatic Compounds and CHCl3 with DFT Method
  Zheng Kangcheng,Mao Shucai,Kuang Daibin and Shen Yong
  2000,13(2):197-202
  Abstract(1018)  View PDF(827)   [HTML]
Crystallinity Dependence of Self-organized Process During Porous Anodization of Aluminum
  Wu Junhui,Zou Jianping,Pu Lin,Zhu Qing and Bao Ximao
  2000,13(2):203-206
  Abstract(1105)  View PDF(1066)   [HTML]
Electrochemical Behavior of Zinc Oxide and Zinc-based Composite Oxide Films
  Ding Fei,Li Hua,Fu Zhengwen,Zhou Mingfei and Qin Qizong
  2000,13(2):207-211
  Abstract(1072)  View PDF(979)   [HTML]
Study on Influences of n-Butylamine on Fluorescence Spectra Laser Dye
  Li Hongjian,Peng Jingcui,Yan Yonghong and Xiang Jiannan
  2000,13(2):212-214
  Abstract(1273)  View PDF(1092)   [HTML]
Polymer Modification of Ultrafine Metal Iron Particles and Magnetorheological Properties of Their Suspensions
  Cheng Bin,Zhu Yurui,Chen Zuyao,Zhou Gangyi,Jiang Wanquan,Wang Cuiying and Zhang Peiqiang
  2000,13(2):215-219
  Abstract(1195)  View PDF(1134)   [HTML]
Exploration on Influence of Calcination Temperature on Structure and Surface Acidity and Basicity of Mg (Al)O Composite Oxide
  Li Datang,Guo Jun,Shen Jianyi and Tu Mai
  2000,13(2):220-226
  Abstract(1380)  View PDF(1045)   [HTML]
Hydrothermal Synthesis of Surface Modified SrTiO3 Powders
  Xu Cunying,Zhang Pengxiang and Hong Pinjie
  2000,13(2):227-230
  Abstract(1183)  View PDF(1187)   [HTML]
The Activities of Activated Carbon Fibers from Ethylene Tar Pitch and Cellulose
  Li Kaixi,Ling Licheng,Liu Lang,Zhang Bijiang and Liu Zhenyu
  2000,13(2):231-237
  Abstract(1145)  View PDF(1160)   [HTML]
Studies of the Dispersion State of CrOx on ZrO2 and NO-CO Reaction on CrOx/ZrO2 Catalyst
  Wang Yuejuan,Zhou Renxian and Zheng Xiaoming
  2000,13(2):238-242
  Abstract(1380)  View PDF(932)   [HTML]
Studies on Adsorption System of Carbon Monoxide on Cs/Ru(1OO) Surface by Using Synchrotron Radiation
  Wang Jian,Zhang Hanjie,Yan Chaojun,Li Haiyang,Bao Shining,Xu Yabo,Liu Fengqin,Kui Rexi and Qian Haijie
  2000,13(2):243-248
  Abstract(1613)  View PDF(997)   [HTML]
Third Order Nonlinear Dielectric Permitivities of Ferroelectric Ceramic/VDF-TrFE 0-3 Composite Materials
  Zhang Xingyuan,Chan Wang Lihua and Cai Zhonglong
  2000,13(2):249-256
  Abstract(1204)  View PDF(1168)   [HTML]