Volume 13,Issue 1,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

The State Distribution of NH2(2A1) Produced in the Collision of Ar(3P0,2)+NH3
  Zou Shengli,Dong Feng,Wang Liming,LiXuechu and Cui Zhifeng
  2000,13(1):1-5
  Abstract(1396)  View PDF(1109)   [HTML]
Study on the Two-photon Resonance-enhanced Multiphoton Ionization of CF Radicals:Rotational Analysis of 3p Rydberg State
  Li Quanxin,Shu Jinian,Zhang Qun,Zhou Xiao guo,Chen Congxiang,Yu Shuqin and Ma Xingxiao
  2000,13(1):6-10
  Abstract(1605)  View PDF(960)   [HTML]
Multiphoton Ionization and ab initio Calculation Studies of the Hydrogen-Bonded ClustersC4H5N-(H2O)n
  Li Yue,Hu Yongj,Liu Xianghong,Wang Xiuyan and Lou Nanquan
  2000,13(1):11-19
  Abstract(1986)  View PDF(1044)   [HTML]
Theoretical Studies on CH3SiH3+H→CH3SiH2+H2 Reaction with the Variational Transitional State Theory
  Zhang Qingzhu,Liu Chuanpu,Wang Shaokun,Xie Xinji and Gu Yueshu
  2000,13(1):20-24
  Abstract(1949)  View PDF(1130)   [HTML]
Photoluminescence of Ga2O3 Thin Film and Characterization of Laser Ablated Species
  Tang Yongxin,Yang Xinju and Qin Qizong
  2000,13(1):25-30
  Abstract(1404)  View PDF(984)   [HTML]
Influence of Kr Atoms on the Fundamental and Overtone Vibrational Frequency for HF(X1Σ+)
  Xie Hongping,Chen Zeqin,Jiang Gang,Yan Yinchun and Zhu Zhenghe
  2000,13(1):31-35
  Abstract(1437)  View PDF(908)   [HTML]

本期目录

The Electronic Structures of Dawson-type Heteropoly Anion Molybdodisulfat
  Yang Shengyong,Xiao Shenxiu,Chen Tianlang and Wang Rongsun
  2000,13(1):36-42
  Abstract(1504)  View PDF(968)   [HTML]

Article

A Computational Study of Lowenstein’s Rulein ZeoliteA
  Li Baohui,Jin Qinghua,Sun Pingchuan,Guo Zhenya and Ding Datong
  2000,13(1):43-48
  Abstract(1393)  View PDF(1155)   [HTML]
The Quantum Chemical Study of Water Molecule Adsorbed on Al(111)Surface
  Fu Aiping,Feng Dacheng,Du Dongmei and Deng Conghao
  2000,13(1):49-54
  Abstract(1568)  View PDF(1421)   [HTML]
DFT and ab initio Studies on Stability and Isomerization of Benzofuroxan
  Li Jinshan,Xiao Heming and Dong Haishan
  2000,13(1):55-60
  Abstract(2319)  View PDF(1269)   [HTML]
Theoretical Study on Medicine Mechanism of Three Monocycle-β-lactam System
  Li Laicai,Mao Shuang and Tang Zuohua
  2000,13(1):61-65
  Abstract(1546)  View PDF(933)   [HTML]
The Connection Index of Average Energy Level for Valence Electron and Its Applications
  Feng Changjun
  2000,13(1):66-70
  Abstract(1306)  View PDF(1219)   [HTML]
Regularities for Structural-type and Condensed-type Properties of Homologous Straight-chain Alkanes
  Nie Changming and Fan Mingfang
  2000,13(1):71-76
  Abstract(1308)  View PDF(1418)   [HTML]
Discussion on Distribution of Interface Height and Height Difference for Mo2C Thin Film
  Zheng Ruilun,Ran Yangqiang,Ping Ronggang and Li Shengze
  2000,13(1):77-83
  Abstract(1582)  View PDF(1160)   [HTML]
Thermal Stability Study of Nano-Palladium
  Yao Lianzeng,Ye Changhui,Mou Jimei,Li Yuanhong and Zhang Lide
  2000,13(1):84-88
  Abstract(1458)  View PDF(1336)   [HTML]
Influence of the Concentration of Tetraethylammonium Hydroxide as Template on Structure and Thermal Decomposition of as-Synthesized Beta Zeolite
  Xie Zaiku,Chen Qingling,Zhang Chengfang,Cheng Bo and Lu Liyuan
  2000,13(1):89-94
  Abstract(1491)  View PDF(967)   [HTML]
A New Technique for Preparation of Polyacrylamide-Semiconducting Chalcogenides Nanocomposites
  Chen Zuyao,Hao Lingyun,Zhou Yong and Zhu Yurui
  2000,13(1):95-98
  Abstract(1505)  View PDF(1058)   [HTML]
Two New Types of MRI Contrast Agents
  Ding Guangliang,Hu Hongbing,Lu Guang,Li Liyun,Ye Chaohui,Fan Wo,Yang Kai,Yu Kaichao and Zhuo Renxi
  2000,13(1):99-102
  Abstract(1656)  View PDF(1235)   [HTML]
The Characteristics of Polymer LB Films Aligned Ferroelectric Liquid Crystals
  Lu Ruibo,Xu Keshu,Zhang Shuyan,Zhang Yandong,Xing Zhongjin,Gu Jianhua,Deng Huihua and Lu Zuhong
  2000,13(1):103-108
  Abstract(1548)  View PDF(1161)   [HTML]
A Study of Interface Reaction between Amino Silane and Maleic Anhydride Grafted Polypropylene
  Yu Jianying,Zhou Zufu,Zhao Qingnan,Cheng Jingfei and Wen Dijiang
  2000,13(1):109-112
  Abstract(1947)  View PDF(956)   [HTML]
Desorptionof Carbon Dioxidein Supercritical CO2-Swollen Polymers
  Ye Shuji,Chen Mingcai,Jiang Ming and Fu Yilu
  2000,13(1):113-117
  Abstract(1086)  View PDF(1161)   [HTML]
The Effect of Visible-light on the UV-Polymerization of 10,12-Pentacosadiynoic Acid Monolayers
  Zhou Huilin,Lu Weixing and He Pingsheng
  2000,13(1):118-122
  Abstract(1452)  View PDF(1127)   [HTML]
Pyrene Solubilization in Aqueous Micellar Solutions of Pluronic Block Copolymers
  Zhao Jianxi,Jiang Linqin,Chen Ying and Dai Minguanga
  2000,13(1):123-128
  Abstract(1374)  View PDF(1122)   [HTML]