Volume 13,Issue 1,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

The State Distribution of NH2(2A1) Produced in the Collision of Ar(3P0,2)+NH3
  Zou Shengli,Dong Feng,Wang Liming,LiXuechu and Cui Zhifeng
  2000,13(1):1-5
  Abstract(1367)  View PDF(1097)   [HTML]
Study on the Two-photon Resonance-enhanced Multiphoton Ionization of CF Radicals:Rotational Analysis of 3p Rydberg State
  Li Quanxin,Shu Jinian,Zhang Qun,Zhou Xiao guo,Chen Congxiang,Yu Shuqin and Ma Xingxiao
  2000,13(1):6-10
  Abstract(1574)  View PDF(948)   [HTML]
Multiphoton Ionization and ab initio Calculation Studies of the Hydrogen-Bonded ClustersC4H5N-(H2O)n
  Li Yue,Hu Yongj,Liu Xianghong,Wang Xiuyan and Lou Nanquan
  2000,13(1):11-19
  Abstract(1960)  View PDF(1028)   [HTML]
Theoretical Studies on CH3SiH3+H→CH3SiH2+H2 Reaction with the Variational Transitional State Theory
  Zhang Qingzhu,Liu Chuanpu,Wang Shaokun,Xie Xinji and Gu Yueshu
  2000,13(1):20-24
  Abstract(1913)  View PDF(1114)   [HTML]
Photoluminescence of Ga2O3 Thin Film and Characterization of Laser Ablated Species
  Tang Yongxin,Yang Xinju and Qin Qizong
  2000,13(1):25-30
  Abstract(1364)  View PDF(962)   [HTML]
Influence of Kr Atoms on the Fundamental and Overtone Vibrational Frequency for HF(X1Σ+)
  Xie Hongping,Chen Zeqin,Jiang Gang,Yan Yinchun and Zhu Zhenghe
  2000,13(1):31-35
  Abstract(1417)  View PDF(894)   [HTML]

本期目录

The Electronic Structures of Dawson-type Heteropoly Anion Molybdodisulfat
  Yang Shengyong,Xiao Shenxiu,Chen Tianlang and Wang Rongsun
  2000,13(1):36-42
  Abstract(1472)  View PDF(960)   [HTML]

Article

A Computational Study of Lowenstein’s Rulein ZeoliteA
  Li Baohui,Jin Qinghua,Sun Pingchuan,Guo Zhenya and Ding Datong
  2000,13(1):43-48
  Abstract(1362)  View PDF(1133)   [HTML]
The Quantum Chemical Study of Water Molecule Adsorbed on Al(111)Surface
  Fu Aiping,Feng Dacheng,Du Dongmei and Deng Conghao
  2000,13(1):49-54
  Abstract(1519)  View PDF(1401)   [HTML]
DFT and ab initio Studies on Stability and Isomerization of Benzofuroxan
  Li Jinshan,Xiao Heming and Dong Haishan
  2000,13(1):55-60
  Abstract(2249)  View PDF(1242)   [HTML]
Theoretical Study on Medicine Mechanism of Three Monocycle-β-lactam System
  Li Laicai,Mao Shuang and Tang Zuohua
  2000,13(1):61-65
  Abstract(1516)  View PDF(922)   [HTML]
The Connection Index of Average Energy Level for Valence Electron and Its Applications
  Feng Changjun
  2000,13(1):66-70
  Abstract(1276)  View PDF(1207)   [HTML]
Regularities for Structural-type and Condensed-type Properties of Homologous Straight-chain Alkanes
  Nie Changming and Fan Mingfang
  2000,13(1):71-76
  Abstract(1280)  View PDF(1390)   [HTML]
Discussion on Distribution of Interface Height and Height Difference for Mo2C Thin Film
  Zheng Ruilun,Ran Yangqiang,Ping Ronggang and Li Shengze
  2000,13(1):77-83
  Abstract(1554)  View PDF(1146)   [HTML]
Thermal Stability Study of Nano-Palladium
  Yao Lianzeng,Ye Changhui,Mou Jimei,Li Yuanhong and Zhang Lide
  2000,13(1):84-88
  Abstract(1424)  View PDF(1295)   [HTML]
Influence of the Concentration of Tetraethylammonium Hydroxide as Template on Structure and Thermal Decomposition of as-Synthesized Beta Zeolite
  Xie Zaiku,Chen Qingling,Zhang Chengfang,Cheng Bo and Lu Liyuan
  2000,13(1):89-94
  Abstract(1453)  View PDF(950)   [HTML]
A New Technique for Preparation of Polyacrylamide-Semiconducting Chalcogenides Nanocomposites
  Chen Zuyao,Hao Lingyun,Zhou Yong and Zhu Yurui
  2000,13(1):95-98
  Abstract(1459)  View PDF(1049)   [HTML]
Two New Types of MRI Contrast Agents
  Ding Guangliang,Hu Hongbing,Lu Guang,Li Liyun,Ye Chaohui,Fan Wo,Yang Kai,Yu Kaichao and Zhuo Renxi
  2000,13(1):99-102
  Abstract(1609)  View PDF(1211)   [HTML]
The Characteristics of Polymer LB Films Aligned Ferroelectric Liquid Crystals
  Lu Ruibo,Xu Keshu,Zhang Shuyan,Zhang Yandong,Xing Zhongjin,Gu Jianhua,Deng Huihua and Lu Zuhong
  2000,13(1):103-108
  Abstract(1514)  View PDF(1145)   [HTML]
A Study of Interface Reaction between Amino Silane and Maleic Anhydride Grafted Polypropylene
  Yu Jianying,Zhou Zufu,Zhao Qingnan,Cheng Jingfei and Wen Dijiang
  2000,13(1):109-112
  Abstract(1892)  View PDF(940)   [HTML]
Desorptionof Carbon Dioxidein Supercritical CO2-Swollen Polymers
  Ye Shuji,Chen Mingcai,Jiang Ming and Fu Yilu
  2000,13(1):113-117
  Abstract(1051)  View PDF(1135)   [HTML]
The Effect of Visible-light on the UV-Polymerization of 10,12-Pentacosadiynoic Acid Monolayers
  Zhou Huilin,Lu Weixing and He Pingsheng
  2000,13(1):118-122
  Abstract(1400)  View PDF(1108)   [HTML]
Pyrene Solubilization in Aqueous Micellar Solutions of Pluronic Block Copolymers
  Zhao Jianxi,Jiang Linqin,Chen Ying and Dai Minguanga
  2000,13(1):123-128
  Abstract(1345)  View PDF(1091)   [HTML]