Volume 13,Issue 1,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Article

The State Distribution of NH2(2A1) Produced in the Collision of Ar(3P0,2)+NH3
  Zou Shengli,Dong Feng,Wang Liming,LiXuechu and Cui Zhifeng
  2000,13(1):1-5
  Abstract(1350)  View PDF(1082)   [HTML]
Study on the Two-photon Resonance-enhanced Multiphoton Ionization of CF Radicals:Rotational Analysis of 3p Rydberg State
  Li Quanxin,Shu Jinian,Zhang Qun,Zhou Xiao guo,Chen Congxiang,Yu Shuqin and Ma Xingxiao
  2000,13(1):6-10
  Abstract(1549)  View PDF(940)   [HTML]
Multiphoton Ionization and ab initio Calculation Studies of the Hydrogen-Bonded ClustersC4H5N-(H2O)n
  Li Yue,Hu Yongj,Liu Xianghong,Wang Xiuyan and Lou Nanquan
  2000,13(1):11-19
  Abstract(1941)  View PDF(1012)   [HTML]
Theoretical Studies on CH3SiH3+H→CH3SiH2+H2 Reaction with the Variational Transitional State Theory
  Zhang Qingzhu,Liu Chuanpu,Wang Shaokun,Xie Xinji and Gu Yueshu
  2000,13(1):20-24
  Abstract(1855)  View PDF(1098)   [HTML]
Photoluminescence of Ga2O3 Thin Film and Characterization of Laser Ablated Species
  Tang Yongxin,Yang Xinju and Qin Qizong
  2000,13(1):25-30
  Abstract(1318)  View PDF(945)   [HTML]
Influence of Kr Atoms on the Fundamental and Overtone Vibrational Frequency for HF(X1Σ+)
  Xie Hongping,Chen Zeqin,Jiang Gang,Yan Yinchun and Zhu Zhenghe
  2000,13(1):31-35
  Abstract(1395)  View PDF(875)   [HTML]

本期目录

The Electronic Structures of Dawson-type Heteropoly Anion Molybdodisulfat
  Yang Shengyong,Xiao Shenxiu,Chen Tianlang and Wang Rongsun
  2000,13(1):36-42
  Abstract(1439)  View PDF(940)   [HTML]

Article

A Computational Study of Lowenstein’s Rulein ZeoliteA
  Li Baohui,Jin Qinghua,Sun Pingchuan,Guo Zhenya and Ding Datong
  2000,13(1):43-48
  Abstract(1313)  View PDF(1106)   [HTML]
The Quantum Chemical Study of Water Molecule Adsorbed on Al(111)Surface
  Fu Aiping,Feng Dacheng,Du Dongmei and Deng Conghao
  2000,13(1):49-54
  Abstract(1494)  View PDF(1374)   [HTML]
DFT and ab initio Studies on Stability and Isomerization of Benzofuroxan
  Li Jinshan,Xiao Heming and Dong Haishan
  2000,13(1):55-60
  Abstract(2198)  View PDF(1223)   [HTML]
Theoretical Study on Medicine Mechanism of Three Monocycle-β-lactam System
  Li Laicai,Mao Shuang and Tang Zuohua
  2000,13(1):61-65
  Abstract(1485)  View PDF(910)   [HTML]
The Connection Index of Average Energy Level for Valence Electron and Its Applications
  Feng Changjun
  2000,13(1):66-70
  Abstract(1250)  View PDF(1192)   [HTML]
Regularities for Structural-type and Condensed-type Properties of Homologous Straight-chain Alkanes
  Nie Changming and Fan Mingfang
  2000,13(1):71-76
  Abstract(1243)  View PDF(1374)   [HTML]
Discussion on Distribution of Interface Height and Height Difference for Mo2C Thin Film
  Zheng Ruilun,Ran Yangqiang,Ping Ronggang and Li Shengze
  2000,13(1):77-83
  Abstract(1531)  View PDF(1132)   [HTML]
Thermal Stability Study of Nano-Palladium
  Yao Lianzeng,Ye Changhui,Mou Jimei,Li Yuanhong and Zhang Lide
  2000,13(1):84-88
  Abstract(1391)  View PDF(1257)   [HTML]
Influence of the Concentration of Tetraethylammonium Hydroxide as Template on Structure and Thermal Decomposition of as-Synthesized Beta Zeolite
  Xie Zaiku,Chen Qingling,Zhang Chengfang,Cheng Bo and Lu Liyuan
  2000,13(1):89-94
  Abstract(1418)  View PDF(939)   [HTML]
A New Technique for Preparation of Polyacrylamide-Semiconducting Chalcogenides Nanocomposites
  Chen Zuyao,Hao Lingyun,Zhou Yong and Zhu Yurui
  2000,13(1):95-98
  Abstract(1429)  View PDF(1035)   [HTML]
Two New Types of MRI Contrast Agents
  Ding Guangliang,Hu Hongbing,Lu Guang,Li Liyun,Ye Chaohui,Fan Wo,Yang Kai,Yu Kaichao and Zhuo Renxi
  2000,13(1):99-102
  Abstract(1546)  View PDF(1190)   [HTML]
The Characteristics of Polymer LB Films Aligned Ferroelectric Liquid Crystals
  Lu Ruibo,Xu Keshu,Zhang Shuyan,Zhang Yandong,Xing Zhongjin,Gu Jianhua,Deng Huihua and Lu Zuhong
  2000,13(1):103-108
  Abstract(1495)  View PDF(1131)   [HTML]
A Study of Interface Reaction between Amino Silane and Maleic Anhydride Grafted Polypropylene
  Yu Jianying,Zhou Zufu,Zhao Qingnan,Cheng Jingfei and Wen Dijiang
  2000,13(1):109-112
  Abstract(1839)  View PDF(922)   [HTML]
Desorptionof Carbon Dioxidein Supercritical CO2-Swollen Polymers
  Ye Shuji,Chen Mingcai,Jiang Ming and Fu Yilu
  2000,13(1):113-117
  Abstract(1037)  View PDF(1119)   [HTML]
The Effect of Visible-light on the UV-Polymerization of 10,12-Pentacosadiynoic Acid Monolayers
  Zhou Huilin,Lu Weixing and He Pingsheng
  2000,13(1):118-122
  Abstract(1371)  View PDF(1093)   [HTML]
Pyrene Solubilization in Aqueous Micellar Solutions of Pluronic Block Copolymers
  Zhao Jianxi,Jiang Linqin,Chen Ying and Dai Minguanga
  2000,13(1):123-128
  Abstract(1323)  View PDF(1069)   [HTML]