Highlight

1
Dynamic Simulation on Surface Hydration and Dehydration of Monoclinic Zirconia
Guang-Jie Xia , Yang-Gang Wang
2
DFT Study on the Catalytic Role of $\alpha$-MoC(100) in Methanol Steam Reforming
Juan Li , Qiang Wan , Guizhu Lin , Sen Lin
3
Substituent Effects on the Photocatalytic Properties of a Symmetric Covalent Organic Framework
Ting-Ting Liu , Xin-Ping Wu , Xue-Qing Gong
4
Insights into Syngas to Methanol Conversion on Cr2O3 Oxide from First-Principles-based Microkinetic Simulations
Wen-De Hu , Jun Ke , Yang-Dong Wang , Chuan-Ming Wang , Wei-Min Yang
5
CO$ _{2} $ Reduction on Metal-Doped SnO$ _{2} $(110) Surface Catalysts: Manipulating the Product by Changing the Ratio of Sn:O
Lei Cui , DaDi Zhang , Yuan Kong , Xiao Zheng
6
EOM-CCSD-Based Neural Network Diabatic Potential Energy Matrix for $ ^\textbf{1} $$ \mathit{\boldsymbol{\pi}} $$ \mathit{\boldsymbol{\sigma^*}} $-Mediated Photodissociation of Thiophenol
Siting Hou , Chaofan Li , Huixian Han , Changjian Xie
7
Comparative Analysis of Hydration Layer Reorientation Dynamics of Antifreeze Protein and Protein Cytochrome P450
Hongfeng Yu , Qiang Zhang , Wei Zhuang
8
Theoretical Description of Water from Single-Molecule to Condensed Phase: Recent Progress on Potential Energy Surfaces and Molecular Dynamics
Jun Chen , Wei Zhuang
9
Photo-Induced Ultrafast Electron Dynamics in Anatase and Rutile TiO2: Effects of Electron-Phonon Interaction
Man Lian , Yu-Chen Wang , Shiping Peng , Yi Zhao
10
Vacuum Ultraviolet Free-Electron Laser Photoionization Mass Spectrometry of Alpha-pinene Ozonolysis
Xiangyu Zang , Zhaoyan Zhang , Chong Wang , Tiantong Wang , Huijun Zheng , Hua Xie , Jiayue Yang , Dongxu Dai , Guorong Wu , Weiqing Zhang , Gang Li , Xueming Yang , Ling Jiang
11
Roaming Dynamics of H+C$_{2}$D$_{2}$ Reaction on Fundamental-Invariant Neural Network Potential Energy Surface
Yuyao Bai , Yan-Lin Fu , Yong-Chang Han , Bina Fu , Dong H. Zhang
12
K-means Find Density Peaks in Molecular Conformation Clustering
Guiyan Wang , Ting Fu , Hong Ren , Peijun Xu , Qiuhan Guo , Xiaohong Mou , Yan Li , Guohui Li
13
Computational Characterization of Nanosystems
Xiongzhi Zeng , Wei Hu , Xiao Zheng , Jin Zhao , Zhenyu Li , Jinlong Yang
14
Probing Effect of Solvation on Photoexcited Quadrupolar Donor-Acceptor-Donor Molecule via Ultrafast Raman Spectroscopy
Wei Zhang , Jie Kong , Wenqi Xu , Xinmiao Niu , Di Song , Weimin Liu , Andong Xia
15
Adiabatic Potential Energy Surfaces and Photodissociation Mechanisms for Highly Excited States of H2O
Feng An , Shanyu Han , Xixi Hu , Kaijun Yuan , Daiqian Xie
16
Six-Dimensional State-to-State Quantum Dynamics of H2/D2 Scattering from Cu(100): Validity of Site-Averaging Model
Liang Zhang , Lingjun Zhu , Bin Jiang
17
Generalized Energy-Based Fragmentation Approach for Accurate Binding Energies and Raman Spectra of Methane Hydrate Clusters
Lei Zhang , Zheng Cheng , Wei Li , Shuhua Li
18
Accurate Quantum Dynamics of the Simplest Isomerization System Involving Double-H Transfer
Jia Luo , Jianwei Cao , Hao Liu , Wensheng Bian
19
Electronic Couplings for Singlet Oxygen Photosensitization and Its Molecular Orbital Overlap Description
Jiaying Chen , Tongmei Ma , Shuming Bai , Qiang Shi
20
Large Amplitude Motion in 9-Methylanthracene: High-Resolution Spectroscopy and Ab Initio Theoretical Calculation
Masaaki Baba , Ayumi Kanaoka , Akiko Nishiyama , Masatoshi Misono , Takayoshi Ishimoto , Taro Udagawa
21
Scanning Raman Picoscopy: Ångström-Resolved Tip-Enhanced Raman Spectromicroscopy
Yao Zhang , Yang Zhang , Zhen-chao Dong
22
Crystallographic and Morphological Sensitivity of N2 Activation over Ruthenium
Hao Lin , Jin-xun Liu , Hong-jun Fan , Wei-xue Li
23
Detection of Radiocarbon Dioxide with Double-Resonance Absorption Spectroscopy
Yan-dong Tan , Cun-feng Cheng , Dong Sheng , Shui-ming Hu
24
A Three-Dimensional Velocity-Map Imaging Setup Designed for Crossed Ion-Molecule Scattering Studies
Guo-dong Zhang , Li-chang Guan , Zi-feng Yan , Min Cheng , Hong Gao
25
Marcus' Electron Transfer Rate Revisited via a Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus Analogue: A Unified Formalism for Linear and Nonlinear Solvation Scenarios
Yao Wang , Yu Su , Rui-Xue Xu , Xiao Zheng , YiJing Yan
26
Kinetics Study on Reaction of Atenolol with Singlet Oxygen by Directly Monitoring the 1O2 Phosphorescence
Chen Wang , Ming-chen Xiong , Xuan Zhao , Kun-hui Liu
27
Concentration-Dependent Influence of Silver Nanoparticles on Amyloid Fibrillation Kinetics of Hen Egg-White Lysozyme
Wei Fan , Xiao-dong Chen , Li-ming Liu , Ning Chen , Xiao-guo Zhou , Zhi-hong Zhang , Shi-lin Liu
28
KSSOLV-GPU: an Efficient GPU-Enabled MATLAB Toolbox for Solving the Kohn-Sham Equations within Density Functional Theory in Plane-Wave Basis Set
Zhen-lin Zhang , Shi-zhe Jiao , Jie-lan Li , Wen-tiao Wu , Ling-yun Wan , Xin-ming Qin , Wei Hu , Jin-long Yang
29
Time-Dependent Density Matrix Renormalization Group Coupled with n-Mode Representation Potentials for the Excited State Radiationless Decay Rate: Formalism and Application to Azulene
Jia-jun Ren , Yuan-heng Wang , Wei-tang Li , Tong Jiang , Zhi-gang Shuai
30
Recent Implementations in LASP 3.0: Global Neural Network Potential with Multiple Elements and Better Long-Range Description
Pei-lin Kang , Cheng Shang , Zhi-pan Liu
31
Long Chain Fatty Acid Affects Excited State Branching in Bilirubin-Human Serum Protein Complex
Yang-yi Liu , Hai-feng Pan , Jian-hua Xu , Jin-quan Chen
32
Direct Observation of Electron-Vibration Coupling at MXene-Solvent Interface
Yan-jun Xu , He-yuan Liu , Hai-long Chen
33
Theoretical Study on Direction of Vibrational Transition Dipole Moment of XH Stretching Vibration in HXD
Kaito Takahashi
34
Cavity Ring-Down Spectroscopy Measurements of Ambient NO$_\bf{3}$ and N$_\bf{2}$O$_\bf{5}$
Hao Wu , Jian Chen , An-wen Liu , Shui-ming Hu , Jing-song Zhang