Yi Fan, Zhi-min Song, Jing-jing Dong, Zhi-yu Wang, Yue Yang, Xiao-di Zhu, Song Sun, Chen Gao, Jun Bao. Direct Z-scheme CdS-CdS Nanorod Arrays Photoanode: Synthesis, Characterization and Photoelectrochemical Performance[J]. Chinese Journal of Chemical Physics , 2019, 32(6): 715-720. doi: 10.1063/1674-0068/cjcp1905090
Citation: Yi Fan, Zhi-min Song, Jing-jing Dong, Zhi-yu Wang, Yue Yang, Xiao-di Zhu, Song Sun, Chen Gao, Jun Bao. Direct Z-scheme CdS-CdS Nanorod Arrays Photoanode: Synthesis, Characterization and Photoelectrochemical Performance[J]. Chinese Journal of Chemical Physics , 2019, 32(6): 715-720. doi: 10.1063/1674-0068/cjcp1905090

Direct Z-scheme CdS-CdS Nanorod Arrays Photoanode: Synthesis, Characterization and Photoelectrochemical Performance

doi: 10.1063/1674-0068/cjcp1905090
More Information
 • Corresponding author: Chen Gao, E-mail: cgao@ustc.edu.cn; Jun Bao, E-mail:baoj@ustc.edu.cn
 • Received Date: 2019-05-08
 • Accepted Date: 2019-06-06
 • Publish Date: 2019-12-27

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(14)

  Article Metrics

  Article views (2034) PDF downloads(65) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return